Регламент прокуратури Вінницької області

 
                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                     Наказ прокурора Вінницької області
                                                                                                                                        від 15 травня 2012 року № 20
                                                                                                                                   (зі змінами, внесеними наказом прокурора
                                                                                                                                     області від 13 вересня 2012 року № 54)
 
 
Р Е Г Л А М Е Н Т
прокуратури Вінницької області
 
1. Загальні положення
1.1.   Організація, засади і порядок діяльності прокуратури Вінницької області визначаються Конституцією України, Законом України “Про прокуратуру”, іншими законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами, наказами, вказівками, інструкціями, розпорядженнями Генерального прокурора України, наказами, вказівками, розпорядженнями прокурора області, Положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.
1.2.   Керівництво прокуратурою області та підпорядкованими органами прокуратури здійснює прокурор області.
1.3.   Заступники прокурора області організовують, спрямовують та контролюють роботу структурних підрозділів згідно із встановленим прокурором області розподілом обов'язків, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
1.4.   Розподіл службових обов’язків між керівництвом прокуратури області та взаємозамінність визначаються наказом прокурора області.
1.5.   За координацію діяльності заступників прокурора області, структурних підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, відповідає перший заступник прокурора області, якщо інше не передбачено конкретною вказівкою прокурора області.
1.6. Безпосередніми організаторами роботи у структурних підрозділах є їх керівники.
1.7.  Питання організації роботи з окремих напрямів визначаються у галузевих наказах Генерального прокурора України і додатково регулюються розпорядчими документами прокурора області, виданими в межах компетенції.
1.8.   Проекти наказів, інструкцій, положень, розпоряджень, вказівок прокурора області, зміни та доповнення до них готуються структурними підрозділами відповідно до напрямів прокурорсько-слідчої діяльності за погодженням із заступниками прокурора області і організаційно-контрольним відділом. Їх оформлення здійснюється у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України.
1.9.   Зміни та доповнення до Регламенту прокуратури області вносяться відповідним наказом прокурора області, що готується організаційно-контрольним відділом на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, завізованих заступниками прокурора області.
1.10. Проекти наказів щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури області і підпорядкованих прокуратур готуються структурними підрозділами та подаються на підпис прокурору області після погодження з відповідними заступниками прокурора області та відділом роботи з кадрами. Проекти наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення проступку, який ганьбить працівника прокуратури, візуються також керівником підрозділу з питань внутрішньої безпеки.
1.11. Структура і штатна чисельність апарату прокуратури області затверджуються Генеральним прокурором України. Пропозиції з цього приводу готуються відділом роботи з кадрами у взаємодії із заступниками прокурора області і керівниками самостійних структурних підрозділів та погоджуються з організаційно-контрольним відділом.
1.12. Відділ роботи з кадрами невідкладно доводить до відома керівників самостійних структурних підрозділів та підпорядкованих прокурорів про зміни у структурі Генеральної прокуратури й прокуратури області, призначення, переміщення керівних кадрів, а в необхідних випадках – накази Генерального прокурора України і прокурора області про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників.
1.13. Внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури області.
1.14. Порядок здійснення представництва прокуратури області та її службових осіб у судах загальної юрисдикції у справах, у яких прокуратура області та її службові особи виступають як сторони або треті особи, встановлюється прокурором області.
1.15. Перший заступник або заступники прокурора області згідно з розподілом обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами та Верховним Судом України у справах, де прокуратура області, її службові особи виступають як сторони, треті особи або суб’єкти оскарження.
1.16. Діяльність прокуратури області здійснюється в умовах гласності. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені прокуратури області надсилаються прес-секретарем прокурора області за попереднім його погодженням. Персональну відповідальність за достовірність і повноту наданих відомостей несуть заступники прокурора області, керівники самостійних структурних підрозділів, прес-секретар.
1.17. Прокуратура області має офіційний інтернет-портал, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури області, документи нормативного характеру, відомості, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також офіційні повідомлення для засобів масової інформації, які надходять від прес-секретаря прокурора області. Порядок розміщення матеріалів на офіційному інтернет-порталі встановлюється розпорядженням прокурора області.
 
2. Організація роботи структурних підрозділів
прокуратури області
 
2.1.   Самостійний структурний підрозділ прокуратури області – це управління, відділ, інший підрозділ на правах відділу, які відповідно до затвердженої структури прокуратури області не входять до складу інших структурних підрозділів і підпорядковуються безпосередньо прокурору області чи його заступникам.
2.2.   Завдання і функції самостійного структурного підрозділу, права та обов’язки його працівників визначаються у Положеннях, які затверджуються наказами прокурора області. Положення про самостійні структурні підрозділи прокуратури області попередньо візуються їх керівниками, відповідними заступниками прокурора області та начальником організаційно-контрольного відділу. Оригінали цих документів після затвердження передаються до організаційно-контрольного відділу.
2.3.   Розподіл функціональних обов’язків між працівниками структурних підрозділів проводиться їх керівниками, погоджується з начальниками самостійних структурних підрозділів та затверджується відповідними заступниками прокурора області, а в структурних підрозділах, підпорядкованих прокурору області, – керівником прокуратури. При розподілі враховується теоретична підготовка, практичний досвід, індивідуальні нахили та здібності працівників. Функціональні права та обов'язки начальників управлінь, а також керівників самостійних структурних підрозділів, які не мають у своєму підпорядкуванні інших працівників, визначаються положеннями про ці підрозділи.
2.4. Прокурор області, його заступники, керівники структурних підрозділів можуть давати працівникам окремі доручення в межах їх повноважень, незалежно від встановленого розподілу обов'язків.
2.5. Робота структурних підрозділів прокуратури області організовується, як правило, за зонально-предметним принципом з використанням спеціалізації працівників, закріплення за ними зон і предметів (тем) як дієвого засобу підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності. За кожним працівником структурного підрозділу визначаються функціональні обов’язки та права, закріплюються прокуратури районного рівня та предметні напрями роботи, встановлюється обов’язковий перелік інформації, документів, матеріалів і статистичних даних, необхідних для виконання покладених на нього завдань.
2.6.   Зональні прокурори забезпечують:
- належний вплив на стан справ у закріплених прокуратурах та ефективність роботи з відповідного напряму діяльності;
- формування накопичувальних справ, у яких зосереджуються матеріали, що характеризують стан законності на предметних напрямах, території та об’єктах, піднаглядних закріпленим прокуратурам;
- методичне керівництво роботою закріплених прокуратур на певному напрямі, оперативний контроль за своєчасним і повним виконанням управлінських рішень;
- вивчення якості актів прокурорського реагування, інших документів та вжиття заходів до усунення недоліків при їх підготовці, надання працівникам підпорядкованих прокуратур фахової практичної допомоги;
- періодичне вивчення з виїздами на місця стану справ у підпорядкованих прокуратурах у порядку, встановленому розділом 9 Регламенту.
2.7.   Структурні підрозділи прокуратури області роботу на своїх напрямах організовують з урахуванням галузевих наказів Генерального прокурора України, основного плану роботи, рішень колегій, нарад, доручень, вказівок, інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури області.
2.8.   Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов’язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:
-     розробці наказів, розпоряджень, вказівок прокурора області та їх виконанні;
-     плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань підпорядкованим прокурорам;
-     вивченні та узагальненні практики прокурорської діяльності, у тому числі при комплексному опрацюванні тем, пріоритетних у прокурорсько-слідчій діяльності;
-     організації та проведенні виїздів до підпорядкованих прокуратур;
-     підготовці документів до органів влади,  правоохоронних та інших органів;
-     опрацюванні та підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів;
-     розробці методичних рекомендацій, пам’яток, інформаційних листів;
-        підвищенні ділової кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
2.9. Безпосередня взаємодія із зазначених вище питань покладається особисто на керівників самостійних структурних підрозділів апарату прокуратури області, а також організаційно-контрольний відділ.
2.9.   Забезпечення комплексного підходу щодо вирішення питань при плануванні роботи, проведенні засідань колегії та нарад у прокурора області, контролю виконання, організації виїздів працівників кількох структурних підрозділів до підпорядкованих прокуратур, а також в інших випадках за вказівкою прокурора області, здійснює організаційно-контрольний відділ.
2.10. Підготовка проектів нормативно-правових актів, змін і доповнень до них, що ініціюються прокуратурою області, узагальнення пропозицій структурних підрозділів з цих питань покладається на старшого помічника прокурора області з питань правового забезпечення. Він також забезпечує взаємодію структурних підрозділів з підготовки методичних рекомендацій, пам'яток, посібників, інформаційних листів про позитивний досвід роботи та вивченні практики впровадження цих розробок у діяльність підпорядкованих прокуратур.
2.11. Взаємодію структурних підрозділів з питань підготовки пропозицій щодо оптимізації структури та штатної чисельності апарату прокуратури області і підпорядкованих прокуратур забезпечує відділ роботи з кадрами.
 
3. Планування роботи
3.1.   План роботи прокуратури області складається на півріччя з визначенням у ньому першочергових та перспективних заходів, які щоквартально корегуються. У плані передбачаються заходи з урахуванням стану законності, визначених пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури, поширеності правопорушень та соціально-економічних проблем у регіоні.
3.2.   Пропозиції до плану роботи, графіка виїздів, орієнтовного графіка проведення засідань колегії, координаційних і міжвідомчих нарад, списку осіб, які викликаються на стажування, вносяться до організаційно-контрольного відділу не пізніше 20 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за попереднім погодженням із відповідними заступниками прокурора області. Зазначені пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок додержання чинного законодавства, комплексних або галузевих перевірок підпорядкованих прокуратур, структурних підрозділів, надання практичної допомоги, заходів аналітичного, навчального і методичного характеру, стажування прокурорсько-слідчих працівників.
3.3.   При плануванні заходів застосовується диференційований підхід до залучення підпорядкованих прокурорів, виходячи зі стану законності та злочинності на відповідній території, а також з урахуванням їх загального навантаження.
3.4.   За наслідками опрацювання пропозицій організаційно-контрольним відділом формується проект плану роботи прокуратури області. Завізований керівниками самостійних структурних підрозділів і узгоджений із заступниками прокурора області план подається начальником організаційно-контрольного відділу для затвердження прокурору області.
3.5.   Не пізніше 25 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом з графіком виїздів та списком осіб, які викликаються на стажування, орієнтовним графіком проведення засідань колегії, координаційних і міжвідомчих нарад надсилається організаційно-контрольним відділом прокурорам районного рівня та передається для організації виконання заступникам прокурора області, начальникам структурних підрозділів. Упродовж п'яти робочих днів з моменту підписання примірник плану надсилається до Головного управління організаційного та правового забезпечення Генеральної прокуратури України.
3.6.   Щоквартальне корегування плану роботи здійснюється наказом прокурора області. Упродовж кварталу зміни до плану, за необхідності, вносяться у такому ж порядку на підставі мотивованого рапорту відповідного заступника прокурора області за погодженням з організаційно-контрольним відділом. Про внесення змін відповідальний структурний підрозділ невідкладно інформує підпорядкованих прокурорів. 
3.7.   Науково-практичні конференції, семінари, інші навчальні заходи за участі працівників підпорядкованих прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами прокуратури області відповідно до плану роботи прокуратури області, рішень колегії та нарад у прокурора області. В інших випадках такі заходи здійснюються лише за рапортом відповідного заступника прокурора області, погодженим із  прокурором області.
3.8.   Виконання планового заходу завершується:
-     вивчення, аналіз чи узагальнення – складанням відповідного аналітичного документу за підписом виконавця, погодженого з керівником самостійного структурного підрозділу та затвердженого відповідним заступником прокурора області. При складанні спільних з іншими відомствами аналітичних вивчень вони підписуються виконавцями і погоджуються керівниками цих відомств або їх заступниками. Якщо за планом роботи, розпорядчим документом чи вказівкою керівництва до аналітичного дослідження залучені два і більше структурних підрозділів, то складається один аналітичний документ, який підписується виконавцями погоджується керівниками структурних підрозділів та затверджується тим заступником прокурора області, прізвище якого зазначено першим у плані роботи, розпорядчому документі чи резолюції керівництва;
         -     проведення перевірок додержання вимог законодавства у діяльності підприємств, установ, організацій та стану прокурорського нагляду з окремих напрямів – складанням доповідної записки на імя прокурора області за підписом відповідного заступника прокурора області;
         - проведення перевірок організації виконання галузевих наказів Генерального прокурора України в органах прокуратури чи надання їм практичної допомоги – складанням доповідної записки на імя прокурора області за підписом виконавця, погодженої безпосереднім керівником, керівником самостійного структурного підрозділу і відповідним заступником прокурора області;
         -     проведення семінарів, науково-практичних конференцій – складанням рапорту на імя прокурора області про їх проведення за підписом відповідного його заступника.
         - стажування працівників підпорядкованих прокуратур – складанням документів, передбачених розділом 4 Положення про єдину систему підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів органів прокуратури України, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 11 квітня 2007 року №583ц, які в останній день стажування доповідаються заступнику прокурора області.
         3.9. Про виконання тих планових заходів, за які відповідає особисто прокурор області, зазначені документи складаються керівником підпорядкованого йому структурного підрозділу.
3.10. Доповідні записки, аналітичні та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на засіданні колегії, координаційній, міжвідомчій чи оперативній нараді, надсилання інформаційних листів, листів орієнтовного характеру, листів-зауважень, внесення документів прокурорського реагування тощо).
3.11. Про виконання планового заходу заступники прокурора області особисто доповідають прокурору області з внесенням пропозицій щодо шляхів реалізації відповідних матеріалів.
3.12. Виконання планового заходу у повному обсязі (проведення наглядових та галузевих перевірок, складання аналізів і узагальнень) повинно бути завершено у тому місяці, який визначено у плані. У разі неможливості виконання заходу в установлений термін відповідний заступник прокурора області не пізніше ніж за тиждень до кінця місяця звертається з мотивованим рапортом до прокурора області про продовження строку виконання. Дата реалізації планових заходів шляхом розгляду відповідного питання на засіданні колегії чи нараді визначається прокурором області.
3.13. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на заступників прокурора області та організаційно-контрольний відділ, а щодо стажування працівників підпорядкованих прокуратур – на відділ роботи з кадрами.
3.14. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну передачу копій відповідних документів (аналізів, узагальнень, доповідних записок) до організаційно-контрольного відділу, який завершує контроль за виконанням планового заходу лише після передачі копій усіх документів, що свідчать про кінцеву реалізацію заходу (рішення колегії, постанови координаційної чи міжвідомчої наради, протоколу оперативної наради, направлених на місця листів, унесених актів прокурорського реагування тощо).
3.15. Організаційно-контрольний відділ зобов’язаний активно впливати на стан планування роботи, вивчати обґрунтованість пропозицій самостійних структурних підрозділів та їх відповідність вимогам наказів Генерального прокурора України та цього Регламенту, вносити пропозиції щодо удосконалення якості та процедури планування, надавати прокурору області інформацію про стан виконання планових заходів.
3.16. Рішення про зняття з контролю виконання планового заходу приймає прокурор області чи виконувач його обов'язків.
 
4. Порядок надіслання завдань, доручень та листів
підпорядкованим прокурорам
4.1. З метою організації виконання планових заходів самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються на місця за підписом заступників прокурора області не пізніше ніж за місяць до встановленого строку. Якщо плановий захід стосується кількох структурних підрозділів, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, зазначеного у плані.
4.2.   Надання підпорядкованим прокурорам (прокурору) позапланових завдань та інших доручень з контрольним терміном їх виконання  здійснюється, як виняток, у необхідних випадках тільки за рішенням прокурора області та за його підписом. Якщо листи орієнтовного характеру містять конкретні доручення чи вказівки або визначають терміни виконання, вони розцінюються як позапланові завдання і надсилаються на місця у такому ж порядку.
4.3.   За підписом заступників прокурора області можуть також надаватися та надсилатися:
- завдання і доручення на виконання управлінських рішень Генеральної прокуратури України;
- завдання на виконання рішень колегії, координаційних, міжвідомчих, оперативних та апаратних нарад під головуванням прокурора області;
- завдання на виконання вказівок прокурора області, у тому числі з метою забезпечення належної підготовки до засідань колегії та нарад у прокурора області;
- листи-зауваження, у тому числі за наслідками виїздів до підпорядкованих прокуратур;
- листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв’язку з проведенням навчально-методичних заходів, внесенням змін до чинного законодавства;
- доручення щодо проведення перевірок звернень громадян, народних депутатів України, за матеріалами ревізій, аудиту, перевірок конкретних органів державного контролю і управління, заяв і повідомлень про злочини, повідомлень у засобах масової інформації та у конкретних справах.
4.4.   Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1-4.3 (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3), до підпису керівництвом прокуратури області надаються для вивчення до організаційно-контрольного відділу.
4.5.   Працівники організаційно-контрольного відділу з’ясовують, чи дотримано вимоги Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст критеріям, визначеним галузевими наказами Генерального прокурора України, та в разі відсутності зауважень візують, а після підпису та реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер з відміткою “окв”. Перший примірник документа разом з його електронною копією того ж дня передається до організаційно-контрольного управління.
4.6.   Витребовування від підпорядкованих прокуратур інформації, а також даних, що не пов’язані з прокурорсько-слідчою діяльністю та звітністю,  не допускається.
4.7.   Надіслання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами 2-6 пункту 4.3, без реєстрації в організаційно-контрольному відділі забороняється. Листи, завдання, доручення, підготовлені з порушенням установлених Регламентом вимог, секретаріатом повертаються виконавцям. 
4.8.   За наявності інформації про направлення завдань та листів усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури області, начальник організаційно-контрольного відділу негайно доповідає прокурору області для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.
4.9. За необхідності систематичного одержання від підпорядкованих прокурорів відомостей про проведену роботу, а також на виконання управлінських рішень Генеральної прокуратури України із таких питань, їм надсилаються завдання з періодичними термінами інформування прокуратури області. За минуванням потреби виконання таких завдань припиняється за рішенням Генеральної прокуратури України або прокурора області на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого з відповідним заступником прокурора області та завізованого в організаційно-контрольному відділі. Організаційно-контрольний відділ вивчає доцільність тривалого виконання завдань з періодичним терміном інформування, вносить пропозиції про зняття їх з контролю.
5. Організація роботи колегії прокуратури області
5.1. У прокуратурі області утворюється колегія у складі прокурора    області (голова), його заступників, інших керівних працівників. Персональний склад колегії затверджується Генеральним прокурором України.
         5.2. Колегія, відповідно до статті 18 Закону України “Про прокуратуру”, діє як дорадчий орган, який спрямовує наглядову роботу органів прокуратури області. Рішення колегії у необхідних випадках реалізуються наказами прокурора області.
5.3. На розгляд колегії після ретельного вивчення виносяться найбільш важливі питання, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України, підсумків роботи за планово-звітні періоди, організаційні, кадрові та інші питання, що потребують колегіального вирішення.
5.4. Підсумкові засідання колегії за участі підпорядкованих прокурорів проводяться, як правило, двічі на рік. У прийнятих рішеннях визначаються пріоритетні напрями прокурорсько-слідчої діяльності на наступний період та завдання апаратів. При підготовці засідання колегії за підсумками роботи у планово-звітному періоді керівники структурних підрозділів у визначений прокурором області строк зобов'язані подати в організаційно-контрольний відділ погоджені з відповідними заступниками прокурора області письмові пропозиції до описової та резолютивної частини проекту рішення колегії із зазначенням конкретних способів та строків вирішення проблемних питань, список підпорядкованих прокурорів чи інших працівників, звіти яких пропонується заслухати, та перелік основних недоліків в організації їх роботи.
5.5. Засідання колегії призначаються прокурором області за обґрунтованими пропозиціями його заступників або з власної ініціативи.
5.6. Доповідна записка, аналіз чи узагальнення з пропозиціями щодо розгляду питання на колегії заступниками прокурора області надаються прокурору області, який приймає рішення про час і дату проведення засідання колегії та коло його учасників. Ініціювати питання до розгляду на засіданнях колегії можуть також керівники самостійних структурних підрозділів, які безпосередньо підпорядковані прокурору області, у порядку, визначеному цим Регламентом.
5.7. Після прийняття такого рішення відповідальний структурний підрозділ, за необхідності, складає план підготовки засідання колегії, готує проект рішення та необхідні матеріали (довідки, об’єктивні дані про роботу підпорядкованих прокуратур (об’єктивки), проекти наказів, списки запрошених та осіб, виступи яких пропонується заслухати, інші документи). Якщо на засіданні колегії планується заслуховування повідомлень і пояснень керівників обласних відомств, органів державного управління, нагляду та контролю, підприємств, установ і організацій, їх об'єднань, інших посадових осіб, то готується також перелік виявлених в їх діяльності порушень закону, причин та умов, що їм сприяли.
5.8.   Матеріали на розгляд колегії відповідними структурними підрозділами подаються до організаційно-контрольного відділу не пізніше як за п’ять діб до дати проведення засідання. Вони повинні містити характеристику стану законності та об’єктивну (як позитивну, так і критичну) оцінку прокурорсько-слідчої діяльності підпорядкованих прокуратур, що ґрунтується на критеріях, визначених галузевими наказами Генерального прокурора України. У проекті рішення також мають бути вказані причини недоліків і прорахунків, конкретні завдання, способи та строки їх виконання, перелік виконавців та особа, на яку покладається контроль. За наявності підстав у проекті рішення зазначаються пропозиції щодо відповідальності конкретних посадових осіб або винесення на розгляд атестаційної комісії питання про їх відповідність займаній посаді.
5.9.   Документи, що виносяться на розгляд колегії, візуються виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів, відповідними заступниками прокурора області, а ті, що містять статистичні дані, – начальником відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені особи несуть відповідальність за якість, достовірність, об’єктивність і повноту підготовлених матеріалів.
5.10. Відповідальний структурний підрозділ забезпечує ознайомлення керівників підпорядкованих прокуратур, звіти яких пропонується заслухати на колегії, зі змістом критичних зауважень, що викладені у матеріалах колегії.
5.11. У випадках розробки діаграм, графіків, таблиць для супроводження доповідей, графічний дизайн та комп’ютерна демонстрація здійснюється відділом інформатизації у взаємодії з відповідними структурними підрозділами.
5.12. Організаційно-контрольний відділ готує порядок денний, що затверджується прокурором області, план проведення засідання колегії та надає членам колегії систематизовані матеріали за три дні до засідання. Цим підрозділом здійснюється контроль за повнотою і якістю документів, що подаються на розгляд колегії. У разі неякісної підготовки матеріалів за рапортом начальника організаційно-контрольного відділу матеріали повертаються виконавцям на доопрацювання, одночасно прокурором області може бути прийнято рішення щодо перенесення дати проведення засідання.
5.13. До участі в роботі колегії за рішенням прокурора області запрошуються керівники і посадові особи державних органів, працівники апарату прокуратури області, підпорядковані прокурори. Запрошення зазначених осіб на засідання колегії та ознайомлення їх з необхідними документами забезпечують керівники структурних підрозділів, які готували питання до розгляду, а на підсумкові засідання – організаційно-контрольний відділ. Відповідальність за запрошення представників засобів масової інформації та вирішення питань щодо їх участі у засіданнях колегії покладається на прес-секретаря прокурора області.
5.14. Якщо питання готують кілька підрозділів апарату, організація його підготовки покладається на першого виконавця. Організація підготовки підсумкових засідань колегії покладається на організаційно-контрольний відділ та заступників прокурора області.
5.15. Засідання колегії проводяться за наявності більшості її членів. Головує на засіданнях прокурор області, а за його відсутності – виконувач обов’язків. Хід засідання колегії може стенографуватися, за рішенням голови колегії може також проводитися аудіо- чи відеозапис.
5.16. На засіданнях колегії, як правило, доповідають заступники прокурора області або керівники підпорядкованих прокурору області самостійних структурних підрозділів. Виступи мають бути чіткими і стислими, з викладенням причин порушень, з відповідними висновками та конкретними пропозиціями. Тривалість доповідей, звітів, інформацій встановлюється головуючим.
5.17. Розглянуті колегією матеріали у разі необхідності повертаються для внесення відповідних змін і доповнень до структурних підрозділів, що готували питання. Керівник самостійного структурного підрозділу у триденний строк організовує доопрацювання рішення, наказів, візує їх у керівників залучених галузевих підрозділів та заступників прокурора області.
5.18. Остаточний варіант рішення колегії візує начальник організаційно-контрольного відділу, при виданні наказу щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності або заохочення – начальник відділу роботи з кадрами, а у випадках скоєння працівниками ганебних вчинків – також керівник підрозділу з питань внутрішньої безпеки. Доопрацьовані та завізовані рішення колегії, накази не пізніше п’яти робочих днів з часу засідання подаються на підпис прокурору області начальником організаційно-контрольного відділу.
5.19. Упродовж п’яти робочих днів після підписання рішення колегії організаційно-контрольний відділ складає протокол засідання колегії за підписом головуючого та начальника цього відділу.
5.20. Примірники рішення колегії, а також видані на їх підставі накази, розпорядження чи вказівки прокурора області після підпису надсилаються організаційно-контрольним відділом для виконання до підпорядкованих прокуратур, передаються членам колегії, керівникам самостійних структурних підрозділів прокуратури області відповідно до прийнятого рішення.
5.21. Рішення колегії та видані на їх підставі розпорядчі документи повинні виконуватись у зазначені в них строки. Якщо ці терміни визначені лише місяцем, кварталом, півріччям чи роком, то строк виконання такого рішення настає в останній день відповідного місяця, кварталу, півріччя чи року. В разі, якщо термін виконання у рішенні колегії не визначений, то воно діє протягом календарного року з дня прийняття і знімається з контролю не пізніше першого числа місяця, наступного за цим роком.
5.22. Контроль за повнотою, всебічністю і своєчасністю виконання рішень колегії покладається на визначених у них керівників прокуратури області.
5.23. Організаційно-контрольний відділ здійснює загальний контроль за виконанням рішень колегії. З цією метою на кожне рішення колегії заводиться окрема контрольна справа, у якій акумулюються всі документи (доповідні записки, довідки, рапорти, статистична інформація тощо), пов’язані з його виконанням.
5.24. Доповідні записки про виконання рішення колегії прокуратури області, що надійшли від прокурорів районного рівня, передаються до організаційно-контрольного відділу. Цим підрозділом забезпечується надання вказаних документів на розгляд відповідних заступників прокурора області для організації вивчення повноти та якості виконання і підготовки рапорту про можливість зняття рішення колегії з контролю. Рішення про зняття з контролю або продовження терміну виконання визначених заходів приймається у місячний строк від передбаченої у ньому останньої дати.
5.25. Рішення колегії знімаються з контролю прокурором області або виконувачем його обов’язків на підставі обґрунтованого рапорту заступника прокурора області, на якого покладався контроль за виконанням, завізованого начальником організаційно-контрольного відділу. У разі здійснення контролю кількома заступниками прокурора області такий рапорт за їх пропозиціями готується організаційно-контрольним відділом і підписується його начальником.
5.26. З контролю знімаються лише повно і всебічно виконані заходи з урахуванням ефективності їх реалізації. У разі неналежного виконання рішення колегії окремими виконавцями або невиконання окремих заходів контроль виконання у цій частині продовжується.
5.27. Листи підпорядкованим прокурорам про зняття рішення (окремих заходів) колегії з контролю чи його продовження готує структурний підрозділ, якого стосується питання, за підписом відповідного заступника прокурора області, а підсумкових рішень – організаційно-контрольний відділ за підписом прокурора області або начальника цього відділу.
5.28. Організаційно-контрольний відділ здійснює облік засідань колегії та прийнятих рішень, періодично вивчає практику роботи колегії, стан виконання визначених заходів, вносить пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.
6. Організація проведення нарад
6.1. Керівництвом прокуратури області, керівниками структурних підрозділів проводяться оперативні наради за необхідності розгляду та обговорення питань з окремих напрямів діяльності підпорядкованих прокуратур і піднаглядних органів, що не потребують комплексного підходу до їх вирішення, а також щодо організації роботи структурних підрозділів апарату, результатів перевірок, надання практичної допомоги, аналітичних досліджень, звітів прокурорсько-слідчих працівників про виконання службових обов’язків, виконавської дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку.
6.2.   За рішенням прокурора області за участі його заступників, керівників структурних підрозділів та інших працівників прокуратури області проводяться апаратні наради для визначення невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності.
6.3.   Організація проведення оперативних (апаратних) нарад у прокурора області здійснюється організаційно-контрольним відділом, а за дорученням прокурора області – іншими структурними підрозділами.
6.4.   Результати оперативної (апаратної) наради оформлюються протоколами упродовж п’яти робочих днів з часу її проведення за підписом головуючого лише у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів. Якщо такі рішення та заходи не визначалися, у відповідній книзі обліку  фіксується дата проведення наради, склад учасників, розглянуті питання.
6.5. Книгу обліку оперативних нарад у прокурора області веде організаційно-контрольний відділ. Протоколи оперативних нарад у заступників прокурора області і керівників структурних підрозділів обліковуються у відповідних книгах працівниками секретаріату. Кожному протоколу присвоюється порядковий номер за відповідною книгою обліку.
6.6. Контроль за якісним і своєчасним виконанням рішень оперативних нарад у структурних підрозділах покладається на їх керівників, у заступників прокурора області – на начальників структурних підрозділів, у прокурора області – на його заступників, організаційно-контрольний відділ або за вказівкою прокурора області – на керівників інших структурних підрозділів.
6.7. Рішення оперативних (апаратних) нарад, проведених під головуванням прокурора області, знімаються з контролю на підставі завізованого начальником організаційно-контрольного відділу обґрунтованого рапорту заступника прокурора області або керівника структурного підрозділу, на якого покладався контроль.
6.8. Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на кількох заступників прокурора області, такий рапорт готується організаційно-контрольним відділом на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених із відповідними заступниками прокурора області.
6.9.   Рішення оперативних нарад у заступників прокурора області та керівників структурних підрозділів знімаються з контролю на підставі рапорту тих працівників, на яких покладався контроль.
6.10. У разі неналежного виконання ухваленого нарадою рішення або окремих заходів контроль виконання у цій частині продовжується.
6.11. Для узгодження діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю та протидії корупції прокурором області проводяться координаційні наради за участі керівників правоохоронних органів.
6.12. Організація, підготовка та проведення координаційних нарад здійснюється відповідно до Положення про координацію діяльності правоохоронних органів із протидії злочинності та корупції, затвердженого в установленому порядку.
6.13. У необхідних випадках складається план підготовки до проведення координаційної наради. Матеріали (доповідні записки, довідки, аналізи, узагальнення, списки запрошених осіб, інші документи) та проекти постанов координаційних нарад готуються працівниками самостійних структурних підрозділів, яких стосується винесене на розгляд питання. Документи, що виносяться на розгляд наради, візуються виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів та відповідними заступниками прокурора області.
6.14. За організаційне забезпечення підготовки та проведення координаційних нарад з питань протидії злочинності і корупції відповідає управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.
6.15. З метою підготовки матеріалів та проектів документів на розгляд координаційної наради, організації виконання узгоджених рішень наказом прокурора області може створюватися робоча група з представників відповідних правоохоронних органів за погодженням з їх керівниками.
6.16. Відповідальний самостійний структурний підрозділ забезпечує участь у нараді запрошених осіб, після проведення наради, за необхідності, доопрацьовує прийняту постанову і передає її відповідному заступнику  прокурора області для підпису головою та учасниками наради, після чого надсилає виконавцям, складає протокол.
6.17. За результатами вивчення стану додержання законності в діяльності обласних відомств керівництвом прокуратури області можуть проводитися міжвідомчі наради за участі керівників відповідних органів. На таких нарадах заслуховуються інформації, звіти, виступи учасників та ухвалюються узгоджені рішення.
6.18. Матеріали міжвідомчої наради готуються самостійним структурним підрозділом, який ініціював розгляд питання. Ним забезпечується участь запрошених осіб, готується проект постанови. За результатами проведення наради постанова доопрацьовується і подається на підпис прокурору області або його заступнику та відповідним посадовим особам – учасникам наради, після чого надсилається виконавцям.
6.19. Постанови координаційної, міжвідомчої наради підписуються головуючим та іншими учасниками упродовж п’яти робочих днів з часу проведення, у цей же термін після підписання надсилаються для організації виконання учасникам наради і підпорядкованим прокурорам, а для відому до відповідних підрозділів Генеральної прокуратури України.
6.20. Постанови координаційних, міжвідомчих нарад, проведених під головуванням прокурора області, підписуються ним після візування відповідним заступником прокурора області і начальником організаційно-контрольного відділу.
6.21. У постановах нарад повинні передбачатися конкретні та, як правило, спільні узгоджені заходи, строки і органи, на які покладається їх виконання.
6.22. Контроль за своєчасним і якісним виконанням органами прокуратури постанов координаційних, міжвідомчих нарад, проведених під головуванням прокурора області, покладається на заступників прокурора області, організаційно-контрольний відділ, а під головуванням заступників прокурора області – на керівників самостійних структурних підрозділів. Контроль виконання рішень нарад по відомствах забезпечується їх керівниками.
6.23. Виконання узгодженого заходу у повному обсязі має бути завершено у тому місяці, який визначено у постанові.
6.24. Повно та всебічно виконані постанови координаційних, міжвідомчих нарад знімаються з контролю прокурором області або виконувачем його обов’язків на підставі обґрунтованого рапорту керівника структурного підрозділу, погодженого відповідним заступником прокурора області, начальником організаційно-контрольного відділу, а нарад, проведених під головуванням заступників прокурора області, – цими заступниками на підставі рапорту керівника структурного підрозділу.
6.25. У випадку неналежного виконання узгоджених заходів, термін їх виконання у такому ж порядку може бути продовжений прокурором області, виконувачем його обов’язків або заступником, який головував на нараді. 
6.26. Листи керівникам правоохоронних та інших державних органів, підпорядкованим прокурорам про зняття постанов координаційних нарад з контролю або його продовження готує управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, міжвідомчих нарад – структурний підрозділ, якого стосується розглянуте питання.
6.27. Управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, забезпечує належну організацію координаційної діяльності. Це управління, а також інші самостійні структурні підрозділи періодично, у межах компетенції, вивчають практику здійснення координаційної діяльності, рішення, прийняті на координаційних та міжвідомчих нарадах, вносять пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.
6.28. Облік координаційних, міжвідомчих нарад та прийнятих ними рішень, контроль за станом організації цієї роботи у підпорядкованих прокуратурах здійснюється самостійними структурними підрозділами. Загальний облік координаційних та міжвідомчих нарад, проведених прокурором області та його заступниками, покладається на організаційно-контрольний відділ, для чого заступники прокурора області та керівники структурних підрозділів зобов'язані передавати йому копії постанов цих нарад.
7. Організація розгляду документів
         7.1.   Приймання, реєстрація, розгляд та проходження документів, звернень і запитів на інформацію у прокуратурі області здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури області та цього Регламенту.
7.2.   Звернення, що надійшли до прокуратури області, після реєстрації у секретаріаті (проставлення штампа з датою надходження і реєстраційного номера) передаються до відділу з питань розгляду звернень та прийому громадян. Працівники цього відділу вивчають звернення та визначають, чи належить його розгляд до компетенції прокуратури області.
7.3.   Звернення громадян та юридичних осіб, які надійшли до прокуратури області вперше і за ними не приймалися рішення прокурорами районного рівня (первинні звернення), працівниками зазначеного відділу надсилаються до підпорядкованих прокуратур (відповідних відомств) для вирішення. Письмові звернення, оформлені без додержання вимог статті 5 Закону України „Про звернення громадян”, повертаються заявникам з відповідними роз’ясненнями.
7.4.   Розгляд первинних звернень народних депутатів України та їх листів зі скаргами громадян і юридичних осіб здійснюється згідно з Інструкцією про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України.
7.5.   За зверненнями, розгляд яких належить до компетенції прокуратури області, відділ з питань розгляду звернень та прийому громадян визначає структурний підрозділ, уповноважений на вирішення порушених питань, після чого повертає зазначені звернення до секретаріату для подальшого спрямування.
7.6.   У разі неправильного визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у зверненні питань, воно невідкладно повертається до відділу з питань розгляду звернень та прийому громадян на підставі рапорту виконавця, завізованого його безпосереднім керівником. Депутатські документи у таких випадках на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції заступника прокурора області невідкладно передаються безпосередньо структурному підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених питань.
7.7.   У спірних випадках відділом з питань розгляду звернень та прийому громадян звернення передаються на доповідь першому заступнику прокурора області для встановлення порядку їх розгляду.
7.8.   У випадку надходження заяв, скарг та повідомлень щодо вчинення працівниками прокуратури злочинів, корупційних діянь та ганебних вчинків, а також загибелі чи тяжкого травмування працівників прокуратури, втрати ними кримінальних справ, таємних, інших важливих документів, зброї та випадків її застосування керівники самостійних структурних підрозділів невідкладно інформують прокурора області та керівника підрозділу з питань внутрішньої безпеки.
7.9. Закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативні акти інших органів державної влади та місцевого самоврядування передаються секретаріатом керівнику підрозділу з питань правового забезпечення для реєстрації, обліку, зберігання, а за необхідності – для ознайомлення і розгляду керівництвом прокуратури області. Якщо у цих правових актах містяться конкретні доручення, пропозиції чи рекомендації прокуратурі області, вони невідкладно передаються секретаріатом для доповіді прокурору області, а копії – керівнику підрозділу з питань правового забезпечення.
7.10. Проекти законів та нормативно-правових актів, які надходять для вивчення від Генеральної прокуратури України та інших державних органів передаються керівнику підрозділу з питань правового забезпечення для підготовки доручень прокурора області або його заступника щодо порядку опрацювання цих документів. Висновки структурних підрозділів із зазначених питань візуються відповідними керівниками самостійних структурних підрозділів та заступниками прокурора області.
Керівнику підрозділу з питань правового забезпечення для обліку і зберігання секретаріатом також передаються копії методичних рекомендацій, посібників (їх збірників), інформаційних листів про позитивний досвід роботи, які надійшли з Генеральної прокуратури України.
7.11. Вхідна кореспонденція двічі на день подається секретаріатом і відділом з питань розгляду листів та прийому громадян на розгляд керівництву прокуратури області відповідно до розподілу обов'язків.
7.12. Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом прокуратури області, керівниками самостійних структурних підрозділів, як правило, у день їх надходження, але не пізніше наступного дня. На них вчиняються резолюції, в яких визначаються виконавці, строки та чіткий порядок вирішення, ставиться дата і підпис. У разі направлення документа для виконання до підпорядкованих прокуратур та інших відомств за належністю на текстах законів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також в інших необхідних випадках резолюція вчиняється на окремому аркуші. 
         7.13. Прокурору області та його заступникам документи для розгляду подаються начальником секретаріату.
         7.14. Прокурору області подаються на розгляд всі документи, які надійшли на його ім'я від Президента України, Глави адміністрації Президента України, Голови Верховної Ради України та їх заступників, Генерального прокурора України та його заступників, голів Комітетів і Комісій Верховної Ради України, керівників і членів Уряду України, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Центральної виборчої комісії України, Голови Вищої ради юстиції України, Голови Державної судової адміністрації України, Голови Служби безпеки України, Голови Державної податкової служби України, Голови Державної митної служби України, Голови Державної прикордонної  служби України, голів Конституційного, Верховного та вищих спеціалізованих судів України, керівників міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), голів обласної ради, облдержадміністрації,  обласної державної податкової служби, голів апеляційного, господарського та окружного і апеляційного адміністративних судів, начальників УСБУ та УМВС України у Вінницькій області, перших керівників інших обласних управлінь і відомств, відповіді про розгляд документів прокурорського реагування, підписаних прокурором області, запити, звернення і листи  народних  депутатів України, депутатів обласної ради, звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, скарги громадян, подані до суду на дії посадових осіб прокуратури області, претензії і позовні заяви громадян та юридичних осіб до прокуратури області, документи з кадрових питань, скарги на дії заступників прокурора області та підпорядкованих прокурорів, відомості про найбільш серйозні порушення законності та інші найважливіші документи, що вимагають безпосереднього втручання прокурора області.
         7.15. Після вчинення резолюції документи, які надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України, Глави Адміністрації Президента України, Прем'єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, керівництва Генеральної прокуратури України, а також ті, виконання яких прокурором області взято на контроль, разом з їх копіями, терміново передаються до організаційно-контрольного відділу для постановки на контроль, після чого передаються виконавцям.
            7.16. Заступникам прокурора області подаються на розгляд адресовані на їх ім'я або прокуратурі області документи та звернення керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, обласної ради, облдержадміністрації, обласних управлінь і відомств, органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій, оперативні зведення щодо стану злочинності, спеціальні повідомлення підпорядкованих прокурорів про скоєні злочини, відповіді про розгляд документів прокурорського реагування, скарги на рішення керівників структурних підрозділів апарату, підпорядкованих прокуратур та інші важливі документи. 
7.17. Документи, що стосуються кількох структурних підрозділів, підпорядкованих різним заступникам прокурора області, передаються на доповідь першому заступнику прокурора області, який визначає виконавців.
7.18. Керівникам самостійних структурних підрозділів прокуратури області передаються на розгляд віднесені до їх компетенції документи: інформації про виконання доручень прокуратури області, що стосуються розгляду конкретних звернень, розслідування злочинів, розгляду судами справ; звернення громадян та юридичних осіб щодо рішень, прийнятих підлеглими працівниками або прокурорами районного рівня, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень, залишення їх без розгляду. Цим керівникам надаються для опрацювання в межах компетенції постанови та протоколи координаційних і міжвідомчих нарад, що надійшли із підпорядкованих прокуратур.
7.19. До організаційно-контрольного відділу передаються для вивчення копії наказів про розподіл обов’язків між працівниками прокуратур районного рівня, доповідні записки про виконання рішень колегії та нарад у прокурора області. У разі необхідності цим підрозділом готуються проекти доручень керівництва прокуратури області про порядок опрацювання вказаних документів, з ними ознайомлюються структурні підрозділи апарату. За наявності зауважень організаційно-контрольним відділом разом з іншими структурними підрозділами готуються листи щодо усунення виявлених недоліків.
  7.20. До організаційно-контрольного відділу також невідкладно передаються копії наказів Генерального прокурора України з основної діяльності, його розпоряджень, вказівок, інструкцій, рішень колегії Генеральної прокуратури України, постанов координаційних, міжвідомчих та оперативних нарад, проведених керівниками Генеральної прокуратури України, а також копії інформаційних листів про позитивний досвід роботи, методичних рекомендацій (посібників), завдань і доручень з індексом "ОКВ", які надійшли з Генеральної прокуратури України.
7.21. Надходження документів від керівництва прокуратури області до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів.
7.22. Якщо у резолюції визначено кількох виконавців, доведення її змісту, своєчасне та якісне виконання, продовження строків, підготовка відповіді, підпис у керівництва прокуратури області покладається на першого виконавця.
7.23. Документи розглядаються у терміни, визначені законами та організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України та прокуратури області. Якщо рішення з поважних причин не може бути прийнято у визначений термін, керівник підрозділу подає завізований виконавцем рапорт про продовження строку до керівництва прокуратури області, готує попередню відповідь.
7.24. У разі несвоєчасного надання розділу до контрольного документа одним із визначених у резолюції виконавців на нього покладається обов’язок продовження строку розгляду, а за рішенням керівництва прокуратури    області – підготовка, візування та подання на підпис загальної інформації.
7.25. У разі тимчасової відсутності працівника прокуратури області службові документи, провадження за якими не закінчено, а при звільненні – всі наявні документи за вказівкою керівника структурного підрозділу через канцелярію передаються до виконання іншим працівникам.
7.26. Документи з одного самостійного структурного підрозділу до іншого передаються через канцелярії за згодою обох керівників, а в разі незгоди – за письмовою вказівкою відповідного заступника або прокурора області.
7.27. Передача документів, щодо яких контроль встановлено  прокурором області чи його заступниками, здійснюється лише за їх погодженням.
7.28. Усі документи, що подаються на підпис керівництву прокуратури області, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками структурних підрозділів, а прокурору області – також його заступниками.
7.29. Документи, які містять пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства, а також статистичні дані, до підпису візуються керівником підрозділу з питань правового забезпечення та начальником відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.
7.30. Відповіді на звернення, розглянуті прокурором області, на запити народних депутатів України, а також підготовлені за наслідками перевірок документи прокурорського реагування, що вносяться на ім’я перших керівників міністерств та інших центральних органів державної влади і обласних відомств, готуються і надсилаються за підписом прокурора області. За дорученням прокурора області відповіді на розглянуті ним звернення можуть надаватися за підписом його заступників.
7.31. Документи, що потребують особистої доповіді, подаються на підпис прокурору області його заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, а також, в окремих випадках, тими працівниками, яким прокурором  області надавалися конкретні доручення.
         7.32. Завдання, доручення, листи та інші документи, адресовані прокурорам районного рівня із встановленням контролю, надсилаються за підписом прокурора області або його заступників.
         7.33. Заступниками прокурора області підписуються документи, визначені у пункті 7.16.
         7.34. Керівниками структурних підрозділів підписуються документи:
         - листи про недоліки з окремих напрямів діяльності, що надсилаються конкретним прокурорам районного рівня;
         - супровідні листи до документів, підписаних керівництвом прокуратури області;
- листи та інші документи, адресовані прокуратурам районного рівня без встановлення контролю, а також про надання інформації щодо стану проведення дослідчих перевірок і розслідування кримінальних справ, розгляду судами цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справ, виконання рішень за позовами, які перебувають на контролі Генеральної прокуратури України та прокуратури області;
- листи та інші документи, адресовані установі, відомству, організації без зазначення посадової особи адресата;
- відповіді на задоволені звернення громадян, про роз'яснення їм вимог чинного законодавства, а також у випадках, коли провадження за зверненнями раніше припинено на підставі статті 12 Закону України "Про прокуратуру".
         7.35. Працівники структурних підрозділів підписують:
         - процесуальні документи за наслідками проведених перевірок з прийняттям рішення в порядку ст.97 КПК України, вивчення матеріалів про відмову в порушенні кримінальних справ, законності зупинення досудового слідства або закриття кримінальних справ;
         - за письмовою вказівкою керівника структурного підрозділу - відповіді на задоволені звернення громадян, про роз'яснення їм чинного законодавства, а також у випадках, коли провадження за зверненнями раніше припинено на підставі ст.12 Закону України „Про прокуратуру".
7.36. Накази, розпорядження, вказівки, завдання, доручення та інші документи за підписом керівництва прокуратури області у разі необхідності негайного направлення передаються центральним факсом або електронною поштою зі спеціально визначеної електронної адреси.
7.37. Надіслання факсом або електронною поштою термінових документів, які підлягають реєстрації в організаційно-контрольному відділі, безпосередньо структурними підрозділами забороняється.
7.38. Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв’язком або електронною поштою, підлягають обов’язковій реєстрації. Оригінали переданих факсом або електронною поштою документів надсилаються адресату у встановленому порядку.
7.39. Копіювання наказів, розпоряджень, вказівок прокурора області, рішень колегії, планів роботи прокуратури області, протоколів нарад у прокурора області, його заступників, а також інших важливих документів за підписом керівництва прокуратури області здійснюється секретаріатом у першу чергу.
7.40. Матеріали та кримінальні справи витребовуються від підпорядкованих прокуратур та інших правоохоронних органів листами за підписом прокурора області або відповідних його заступників, на яких покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні.
7.41. Кримінальні справи, які розслідуються підпорядкованими прокуратурами або іншими правоохоронними органами, у разі необхідності в порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України, можуть прийматися до провадження слідчих прокуратури області за вказівкою прокурора області або його заступників, які відповідають за роботу підрозділів, що розслідують кримінальні справи. Про таке рішення керівники цих підрозділів надсилають повідомлення прокурорам районного рівня та відповідним наглядовим підрозділам.
7.42. Матеріали та кримінальні справи, витребувані для вивчення, та ті, що надійшли до прокуратури області за ініціативи органів досудового слідства, реєструються секретаріатом на загальних підставах та у книгах обліку (додаток №8 до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України) окремо у кожному структурному підрозділі.
7.43. У разі доставки матеріалів та кримінальних справ кур’єром забороняється передача їх з рук у руки без відповідної реєстрації та обліку.
7.44. Повернення матеріалів і справ підпорядкованим прокуратурам та іншим правоохоронним органам здійснюється з обов’язковим додержанням зазначеного порядку обліку.
7.45. Кримінальні справи, у яких провадиться досудове слідство, можуть перебувати на вивченні не більше 10 днів з дня надходження у підрозділ, до компетенції якого належить безпосереднє вивчення кримінальних справ, за винятком випадків, коли кримінально-процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень. За великого обсягу матеріалів у цих справах строк їх вивчення може бути продовжено заступником прокурора області, але не більше 20 днів.
7.46. Строк перебування на вивченні закритих кримінальних справ або тих, у яких досудове слідство зупинено, а також розглянутих судами з постановленням вироку, що набрав законної сили, не може перевищувати одного місяця.
7.47. Матеріали та кримінальні справи, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків або наслідком яких є початок чи відновлення досудового слідства, повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.
7.48. Працівниками прокуратури області при прийнятті процесуальних рішень у матеріалах і кримінальних справах, що витребувані для вивчення, заповнюються та подаються до відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань первинні облікові документи на виявлені злочини, осіб, які їх вчинили, про рух кримінальних справ.
7.49. Зазначені облікові документи не пізніше наступного дня реєструються відділом статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань у книзі обліку та надсилаються до інформаційних підрозділів відповідних відомств для реєстрації за територіальним принципом.
7.50. Про подані для реєстрації та обліку статистичні картки відповідні прокурори інформуються в супровідних листах при поверненні матеріалів і справ.
7.51. Контроль за виконанням прийнятих рішень та наданих вказівок у кримінальних справах до їх повного виконання здійснюється керівниками відповідних структурних підрозділів.
7.52. Керівниками самостійних структурних підрозділів щомісяця до першого числа подаються заступникам прокурора області списки витребуваних кримінальних справ та матеріалів з метою забезпечення належного контролю за додержанням порядку їх витребування та строків вивчення.
7.53. Кримінальні справи, які розслідуються слідчими прокуратури області, та наглядові провадження за ними для перевірок чи вивчення надаються тільки з дозволу прокурора області або його відповідних заступників.
7.54. У разі необхідності здійснення подальшого контролю наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні злочини, які взяті на контроль керівництвом Генеральної прокуратури України та прокуратури області, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через канцелярію за мотивованим рапортом, узгодженим з начальником самостійного структурного підрозділу.
7.55. Наглядове провадження, заведене структурним підрозділом з міжнародно-правових доручень за кримінальною справою, що надійшла до прокуратури області від іноземного компетентного органу у порядку перейняття кримінального переслідування, за рапортом його керівника передається до відповідного структурного підрозділу прокуратури області для забезпечення прийняття законного процесуального рішення у такій кримінальній справі.
7.56. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву прокуратури області або зняття з контролю, у встановлений строк безперешкодно надаються працівникам організаційно-контрольного відділу, відділу з питань розгляду звернень та прийому громадян, керівнику підрозділу з питань внутрішньої безпеки, а також працівникам, які за дорученням керівництва проводять службові розслідування та службові перевірки. Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.
8. Організація контролю виконання
8.1. З метою забезпечення своєчасності і повноти виконання організаційних заходів та розгляду документів в апараті прокуратури області встановлюється контроль виконання. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до виконавців, обов’язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.   
8.2.   Про встановлення контролю виконання обов’язково зазначається у планах роботи, рішеннях колегії, протоколах нарад у керівництва прокуратури області і керівників структурних підрозділів. Контроль виконання завдань, доручень та організаційно-розпорядчих документів прокуратури області встановлюється прокурором області.
8.3.   Заступниками прокурора області контроль виконання встановлюється щодо завдань і доручень, інших передбачених пунктом 4.3 Регламенту документів, надісланих за їх підписом підпорядкованим прокуратурам.
8.4. Для забезпечення своєчасного і якісного виконання управлінських рішень Генеральної прокуратури України прокурор області і його заступники можуть встановлювати для виконавців в апараті прокуратури області скорочений на три-п'ять днів строк виконання цих документів (внутрішній контрольний строк).
8.5.   Заступниками прокурора області та керівниками структурних підрозділів контроль виконання може також встановлюватися щодо документів, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до пунктів 7.16 та 7.18 Регламенту. У цьому випадку вони самостійно визначають порядок здійснення контролю.
8.6.   Контроль за станом розслідування кримінальних справ встановлюється прокурором області та його заступниками, до компетенції яких віднесено здійснення нагляду за розслідуванням цих справ. Цими ж особами після прийняття остаточних процесуальних рішень у кримінальних справах стан їх розслідування знімається з контролю.
8.7.   Установлення періодичності направлення підпорядкованими прокурорами інформацій щодо доручень у конкретних кримінальних справах з метою здійснення постійного контролю за якістю їх виконання забороняється.
8.8.   Організаційно-контрольний відділ здійснює загальний контроль виконання документів, взятих на контроль прокурором області, а також заходів, визначених планом роботи прокуратури області, рішеннями колегії та нарад під головуванням прокурора області.
8.9.   Забезпечення контролю виконання депутатських звернень, запитів і листів покладається на відділ з питань розгляду звернень та прийому громадян.
8.10. Секретаріат прокуратури області здійснює контроль за веденням діловодства у структурних підрозділах відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України.
8.11. Усі документи, взяті на контроль прокурором області, а також їх копії невідкладно передаються секретаріатом до організаційно-контрольного відділу для обліку, після чого їх оригінали негайно передаються виконавцям через секретаріат.
8.12. Документи, за якими встановлено контроль виконання, беруться також на облік у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу. Керівники підрозділів невідкладно повідомляють організаційно-контрольний відділ про працівника, котрому доручено виконання заходів та документів, за якими організаційно-контрольним відділом здійснюється загальний контроль відповідно до пункту 8.8 Регламенту.
8.13. Якщо у взятих на контроль документах не встановлено терміну їх виконання, вони розглядаються у визначені законодавством строки, але не більше 30 днів з часу реєстрації.
8.14. Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву прокуратури області, вжито необхідних заходів прокурорського реагування, надіслано вичерпну відповідь. У день виконання або не пізніше наступного дня матеріали, які засвідчують виконання документа, передаються до організаційно-контрольного відділу для зняття з контролю, про що цим відділом робиться запис на копії документа.
8.15. Прокурором області встановлюється особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України. Особливий контроль може встановлюватись прокурором області і в інших необхідних випадках. Документи, за виконанням яких встановлено особливий контроль, обліковуються організаційно-контрольним відділом окремо.
8.16. Відповідальність за організацію, своєчасність та повноту розгляду документів особливого контролю покладається безпосередньо на заступників прокурора області в межах визначеної компетенції.
8.17. Про виконання документів особливого контролю заступник прокурора області доповідає йому не пізніше ніж за три дні до закінчення встановленого строку їх розгляду. За результатами доповіді прокурор області приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.
8.18. У разі продовження Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Верховної Ради України чи Генеральним прокурором України контролю виконання, одночасно продовжується контроль виконання в апараті прокуратури області. У цьому випадку додаткові інформації надсилаються до зазначених органів у визначені ними строки. Якщо цими органами додаткові строки не вказані, то вони визначаються організаційно-контрольним відділом за погодженням із виконавцями до прийняття остаточного рішення.
8.19. Після виконання вказаних документів в повному обсязі у листі, адресованому керівнику, що його давав, вноситься пропозиція про зняття цього доручення з контролю. Організаційно-контрольним відділом такі доручення знімаються з контролю лише у разі надходження відповідного листа з Адміністрації  Президента України, Секретаріату Верховної Ради України, Генеральної прокуратури України.
8.20. У випадку недотримання вимог щодо порядку, якості та строків виконання заходів та документів, які взяті на контроль, прокурором області може бути призначена службова перевірка, яка проводиться організаційно-контрольним відділом. До участі у цій перевірці можуть залучатися працівники інших підрозділів.
8.21. Наглядові провадження після зняття документів з контролю повертаються до канцелярій структурних підрозділів.
8.22. Організаційно-контрольним відділом керівництву прокуратури області щотижнево надається інформація про стан виконання документів, взятих на контроль прокурором області, а відділом з питань розгляду звернень та прийому громадян – щодо вирішення депутатських звернень і запитів.
 
9. Організація виїздів та викликів працівників
підпорядкованих прокуратур
9.1. Перевірки діяльності підпорядкованих прокуратур проводяться відповідно до планів роботи прокуратури області, рішень колегії, координаційних, міжвідомчих, оперативних та апаратних нарад під головуванням прокурора області.
9.2.Позапланові виїзди з метою проведення перевірок у підпорядкованих прокуратурах чи на об’єктах, що їм піднаглядні, можуть здійснюватися тільки за рапортом заступника прокурора області, який погоджено прокурором області.
9.3.   За наявності на доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах резолюції прокурора області про проведення такої перевірки виїзд у відрядження здійснюється на підставі рапорту керівника структурного підрозділу, завізованого в організаційно-контрольному відділі і погодженого з відповідним заступником прокурора області.
9.4. Комплексні перевірки виконання підпорядкованими прокуратурами вимог Закону України “Про прокуратуру”, наказів Генерального прокурора України плануються і проводяться, як правило, один раз на п’ять років у зв’язку із закінченням терміну повноважень прокурора з метою об’єктивної оцінки діяльності та вирішення питання щодо можливості його призначення на повторний строк. Позапланові комплексні перевірки здійснюються за рішенням прокурора області.
9.5. Галузеві перевірки в прокуратурах районного рівня плануються і проводяться у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки та прорахунки в організації роботи або порушення виконавської дисципліни на цьому напрямі, а застосовані раніше заходи до їх усунення (направлення листів, обговорення звітів конкретних працівників на нарадах та засіданнях колегії тощо) не дали позитивних результатів.
9.6.  Перевірки стану виконання кількох галузевих наказів проводяться відповідними структурними підрозділами, як правило, одночасно.
9.7. Практична допомога надається відповідно до планів роботи прокуратури області, рішень колегії та нарад, а в окремих випадках – за рішенням відповідного заступника прокурора області, як правило, з урахуванням нетривалого часу перебування на посаді керівників прокуратури чи галузевого підрозділу, недостатнього практичного досвіду роботи.
9.8. Виїзди для перевірки звернень громадян та народних депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації про порушення законів, вивчення матеріалів та кримінальних справ, здійснюються за рішенням відповідного заступника прокурора області на підставі обґрунтованого рапорту керівника підрозділу.
9.9.   У такому ж порядку здійснюються виїзди для розслідування кримінальних справ, підтримання державного обвинувачення в судах, участі у розгляді справ у порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, у роботі навчальних семінарів, для вивчення позитивного досвіду роботи.
9.10. При організації комплексної перевірки та перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України та галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань  прокурором області визначається керівник групи. До складу групи включаються, як правило, керівники структурних підрозділів. За рішенням керівника групи до проведення перевірок можуть залучатися працівники підпорядкованих прокуратур.
9.11. Виїзди до підпорядкованих прокуратур працівниками структурних підрозділів прокуратури області здійснюються відповідно до закріплених за ними зон, за винятком випадків, коли рішення про відрядження інших працівників прийнято прокурором області, його заступниками або виїзд здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу.
9.12. Організація виїздів працівників структурних підрозділів у відрядження покладається на їх керівників, відповідних заступників прокурора області, а також керівників груп, сформованих відповідно до розпорядчих документів прокурора області. Вони відповідають за якість виїздів, належну і своєчасну підготовку доповідних записок.
9.13. Виїзд для перевірки, надання практичної допомоги за участі працівників кількох підрозділів здійснюється за розпорядженням прокурора області або його першого заступника, проект якого готується організаційно-контрольним відділом за пропозиціями самостійних структурних підрозділів.
9.14. Виїзд у відрядження працівника (працівників) одного структурного підрозділу здійснюється на підставі рапорту його керівника за погодженням прокурора області або відповідного його заступника. Рапорти про виїзди для проведення перевірок або надання практичної допомоги попередньо візуються в організаційно-контрольному відділі.
9.15. Залучення до проведення перевірок працівників підпорядкованих прокуратур здійснюється на підставі листа прокурора області або його заступника, який керує виїздом, адресованого прокурору районного рівня.
9.16. До початку виїзду для проведення комплексної, галузевої перевірки, надання практичної допомоги обов’язково складається план. План комплексної перевірки, перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України та галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань затверджується керівником групи, в інших випадках – відповідним заступником прокурора області або керівником структурного підрозділу, який безпосередньо підпорядкований прокурору області.
9.17.  Необхідність складання планів проведення виїздів, передбачених пунктами 9.8, 9.9, визначається у кожному конкретному випадку відповідним заступником прокурора області або керівником підрозділу, безпосередньо підпорядкованого прокурору області. 
9.18. Інструктаж працівників, які відряджаються, здійснюється керівниками груп, а в разі виїзду працівників одного самостійного структурного підрозділу – їх керівниками.
9.19. Результати перевірок, надання практичної допомоги оформлюються доповідними записками. За наслідками виїздів, передбачених пунктами 9.8-9.9, можуть складатися довідки. У цих документах у стислій формі викладається об’єктивна оцінка стану справ на місцях; вказуються як позитивні, так і негативні результати роботи, причини виявлених недоліків та прорахунків, роль та вплив керівників прокуратур районного рівня; зазначається, яка надана практична допомога; міститься висновки та пропозиції. До них можуть долучатися статистичні дані та інші необхідні матеріали.
9.20. За наслідками спільного виїзду працівників кількох підрозділів для проведення галузевої перевірки чи надання практичної допомоги члени групи складають окремі доповідні записки, примірники яких на місці вручаються керівнику прокуратури.
9.21. За результатами комплексної перевірки, перевірки виконання законів України щодо боротьби зі злочинністю і протидії корупції, указів Президента України, галузевих наказів Генерального прокурора України з цих питань, при здійсненні інших виїздів, об’єднаних спільною метою, на підставі галузевих довідок керівником групи чи його заступником складається зведена доповідна записка, яка підписується керівником та членами групи.
9.22. З доповідною запискою під розпис ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається один її примірник. У разі незгоди з викладеними фактами чи висновками до неї долучаються письмові заперечення. Результати виїзду, як правило, обговорюються на місці.
9.23. Про проведення та результати перевірки на об’єктах, що піднаглядні підпорядкованим прокурорам, працівник апарату обов’язково інформує керівника відповідної прокуратури.
9.24. Результати планових виїздів доповідаються прокурору області його заступниками. Наслідки інших виїздів керівниками самостійних структурних підрозділів доповідаються заступникам прокурора області. За результатами доповіді прокурор області або його заступник приймає рішення щодо реалізації виїздів. Копії доповідних записок у триденний термін після доповіді передаються до організаційно-контрольного відділу.
9.25. Виплата коштів на відрядження здійснюється відділом фінансування та бухгалтерського обліку у порядку, встановленому наказом Генерального прокурора України.
9.26. Відрядження працівників прокуратури області за кордон здійснюється згідно з Інструкцією про порядок виїздів працівників органів прокуратури України у закордонні службові відрядження, затвердженою Генеральним прокурором України.
9.27. Керівники самостійних структурних підрозділів завчасно у письмовій формі інформують режимно-секретну частину про закордонні відрядження працівників, яким надано допуск до державної таємниці, для проведення відповідних інструктажів та обліку.
9.28. Виклик працівників підпорядкованих прокуратур до прокуратури області здійснюється лише з дозволу заступника прокурора області, а прокурорів районного рівня – з дозволу прокурора області.
 
10. Забезпечення статистичною інформацією
 
10.1. Керівники структурних підрозділів апарату прокуратури області:
- забезпечують належне ведення первинного обліку роботи у паперовому або електронному вигляді;
- організовують своєчасне, повне і об’єктивне внесення відомостей про результати наглядової і слідчої роботи до Єдиної системи статистики та аналізу органів прокуратури України, перевірки достовірності відповідних даних прокуратур районного рівня;
- на підставі даних первинного обліку складають звітність про прокурорсько-слідчу діяльність та несуть персональну відповідальність за достовірність відображеної у ній інформації.
10.2. Відділ статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку контролю здійснює перевірки своєчасності, повноти і об’єктивності відображення результатів наглядової та слідчої роботи у документах первинного обліку, статистичній звітності, а також внесення інформації до Єдиної системи статистики та аналізу.
        10.3. За підсумками роботи органів прокуратури вказаний підрозділ періодично формує статистичні збірники, примірники яких надає керівництву  прокуратури області, керівникам самостійних структурних підрозділів. Іншим керівникам структурних підрозділів надається відповідна статистична інформація, що стосується галузевої діяльності.
        10.4.   При здійсненні виїздів до підпорядкованих прокуратур, підготовці до проведення підсумкових засідань колегії та в інших необхідних випадках відділ статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань готує відповідні статистичні дані у порівнянні із загальнообласними та загальнодержавними.
10.5. Статистична інформація про результати прокурорсько-слідчої діяльності щомісячно оприлюднюється на офіційному інтернет-порталі прокуратури області.
11. Методична робота. Поширення та впровадження
позитивного досвіду
11.1. На підставі частини другої статті 51 Закону України “Про прокуратуру” при прокуратурі області діє методична рада. Завдання та функції методичної ради визначаються у Положенні, яке затверджується  прокурором області.
11.2.  Діяльність методичної ради планується на рік. Проект плану роботи ради складається її відповідальним секретарем на підставі пропозицій самостійних структурних підрозділів прокуратури області, які надаються у строки, передбачені Положенням про методичну раду при прокуратурі області.
11.3. Розроблені структурними підрозділами апарату методичні рекомендації з предметних напрямів роботи розглядаються методичною радою і після схвалення надсилаються до відповідних галузевих підрозділів Генеральної прокуратури України.
11.4. Позитивний досвід роботи органів прокуратури області поширюється тільки за результатами його вивчення на місцях, обговорення та схвалення методичною радою при прокуратурі області. На підставі опрацьованого матеріалу відповідним структурним підрозділом готується інформаційний лист про позитивний досвід за підписом прокурора області, у якому розкриваються нові нестандартні форми та методи роботи.
11.5. Не може бути предметом позитивного досвіду перелік позитивних результатів роботи, за відсутності новизни з певного напряму діяльності, без розкриття методики їх одержання.
11.6. Після розгляду і схвалення методичною радою інформаційні листи про позитивний досвід роботи направляються для вивчення до відповідних галузевих підрозділів Генеральної прокуратури України.
11.7. Розроблені і схвалені методичною радою інформаційні листи про позитивний досвід роботи і методичні рекомендації надсилаються підпорядкованим прокурорам лише після отримання з Генеральної прокуратури України листа про їх схвалення, а в іншому випадку - повертаються виконавцям на доопрацювання.
11.8. Упродовж 15 днів доопрацьовані методичні рекомендації та листи про позитивний досвід роботи повторно надсилаються до відповідного галузевого підрозділу Генеральної прокуратури України для погодження.
11.9. У разі непогодження галузевими підрозділами Генеральної прокуратури України зазначених документів методичного спрямування вони не підлягають розповсюдженню та впровадженню у практичну діяльність.
11.10. Галузеві структурні підрозділи під час виїздів на місця для проведення перевірок чи надання допомоги вивчають стан роботи щодо поширення та впровадження позитивного досвіду, методичного забезпечення органів прокуратури, ефективності використання методичних рекомендацій у практичній діяльності підпорядкованих прокуратур.
11.11. Методичні документи, схвалені методичною радою та погоджені з відповідними галузевими підрозділами Генеральної прокуратури України, з метою впровадження їх у практичну діяльність направляються структурними підрозділами до підпорядкованих прокуратур листом за підписом відповідного заступника прокурора області (інформаційні листи про позитивний досвід роботи - за підписом прокурора області). Копія листа та примірник методичних рекомендацій, у тому числі в електронному вигляді, після реєстрації в організаційно-контрольному відділі надається до структурного підрозділу з питань правового забезпечення.
11.12. Підрозділ з питань правового забезпечення за участі інших структурних підрозділів апарату здійснює періодичне вивчення стану організації роботи органів прокуратури області щодо поширення позитивного досвіду, впровадження його у практичну діяльність та методичного забезпечення органів прокуратури, формує збірники цих матеріалів в електронному вигляді, забезпечує їх розміщення на файловому сервері прокуратури області та надсилає електронною поштою у підпорядковані прокуратури.
 
Організаційно-контрольний відділ
прокуратури Вінницької області                                    
 
 

кількість переглядів: 3768