Регламент прокуратури Вінницької області (Наказ № 25 від 04.02.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ прокуратури Вінницької області
04 лютого 2019 року № 25
 
 
РЕГЛАМЕНТ
Прокуратури Вінницької області
1. Загальні положення
1.1. Організація, засади та порядок діяльності прокуратури Вінницької області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами Генеральної прокуратури України, прокуратури області, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.
1.2. Керівництво прокуратурою області та організацію діяльності органів прокуратури області здійснює прокурор області.
1.3. Перший заступник та заступники прокурора області (далі – заступники прокурора області) організовують, спрямовують і контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорської діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
1.4. Розподіл обов’язків між заступниками прокурора області, а також їх взаємозамінність визначаються наказом прокурора області.
1.5. За координацію діяльності заступників прокурора області, структурних підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, відповідає перший заступник прокурора області, якщо інше не передбачено наказом прокурора області.
1.6. Керівники структурних підрозділів прокуратури області, їх заступники, прокурори прокуратури, що не входять до складу структурних підрозділів, є безпосередніми організаторами роботи в підрозділах.
1.7. Питання організації роботи з окремих напрямів діяльності визначаються окремими наказами Генеральної прокуратури України, а також регулюються наказами прокуратури області, виданими в межах компетенції.
1.8. Проекти наказів прокуратури області, зміни, доповнення до них готуються структурними підрозділами відповідно до напрямів діяльності за погодженням із заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та відділом організаційного та правового забезпечення.
Їх оформлення здійснюється згідно з вимогами, встановленими організаційно-розпорядчим актом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.
У такому ж порядку здійснюється опрацювання проектів спільних з іншими органами та відомствами наказів, а також тих, які надійшли до прокуратури області для погодження.
Контроль за своєчасністю підготовки проектів та перегляду відповідних наказів покладається на керівників самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено їх розроблення.
1.9. Накази прокуратури області оприлюднюються на офіційному веб-сайті прокуратури області та на єдиному державному порталі відкритих даних у порядку, визначеному Генеральним прокурором, із додержанням вимог режиму таємності.
1.10. Зміни до Регламенту прокуратури області вносяться наказом прокурора області, що готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
1.11. Проекти наказів про заохочення працівників органів прокуратури області, застосування до них дисциплінарних стягнень готуються відділом роботи з кадрами у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Генеральної прокуратури України з питань організації кадрової роботи в органах прокуратури.
1.12. Структура і штатна чисельність працівників органів прокуратури області затверджується наказом Генерального прокурора України. Пропозиції з цього приводу готуються відділом роботи з кадрами у взаємодії з заступниками прокурора області та керівниками самостійних структурних підрозділів.
1.13. Відділ роботи з кадрами невідкладно доводить до відома заступників прокурора області, керівників відповідних самостійних структурних підрозділів та місцевих прокуратур про зміни у структурі Генеральної прокуратури й прокуратури області, призначення на адміністративні посади, які здійснюються прокурором області та Генеральним прокурором щодо працівників органів прокуратури області, а за дорученням прокурора області – також інші накази з кадрових питань.
1.14. Внутрішній службовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Кодексом законів про працю України, законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про військовий обов’язок і військову службу» та іншими законодавчими актами, правилами внутрішнього службового розпорядку прокурорів та державних службовців, правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників, які виконують функції з обслуговування, та робітників прокуратури області.
1.15. Порядок здійснення представництва в суді прокуратури Вінницької області, її посадових та службових осіб у справах, у яких прокуратура області та її посадові чи службові особи є стороною або третьою особою, встановлюється прокурором області.
1.16. Прокурор області, заступники прокурора області відповідно до розподілу обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв за нововиявленими або виключними обставинами, а також інших процесуальних документів, у тому числі у справах, у яких прокуратура області, її посадові та службові особи беруть участь як сторони або треті особи.
1.17. Забезпечення взаємодії прокуратури області з органами прокурорського самоврядування (всеукраїнською конференцією прокурорів та Радою прокурорів України) здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення, а з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів – відділом роботи з кадрами.
Порядок взаємодії прокуратури області з Національною академією прокуратури України визначається окремим наказом Генеральної прокуратури України.
1.18. Діяльність прокуратури області здійснюється в умовах прозорості. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені прокуратури області надсилаються прес-секретарем за погодженням із прокурором області на підставі інформацій, наданих самостійними структурними підрозділами згідно з компетенцією, завізованих їх керівниками, заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
1.19. Прокуратура області має офіційний веб-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури області, офіційні повідомлення для засобів масової інформації, а також відомості, передбачені Законами України «Про прокуратуру», «Про доступ до публічної інформації» з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, статті 296 Цивільного кодексу України, законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», а також інших нормативно-правових актів, які містять обмеження щодо поширення інформації.
Розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті прокуратури області здійснюється в порядку, визначеному прокурором області.
1.20. Організаційні та навчально-методичні заходи (наради, семінари тощо) за участі керівників та працівників місцевих прокуратур за необхідності можуть проводитися прокуратурою області з використанням засобів відеоконференцзв’язку.
2. Організація роботи структурних підрозділів прокуратури області
2.1. Самостійні структурні підрозділи прокуратури – це управління, відділи, інші підрозділи на правах відділу, які відповідно до затвердженої структури прокуратури області не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо прокурору області чи його заступникам.
Прокурор прокуратури діє на правах самостійного структурного підрозділу.
2.2. Завдання і функції самостійних структурних підрозділів, права та обов’язки їх працівників визначаються у положеннях, які затверджуються наказами прокурора області.
Проекти положень, наказів про їх затвердження, а також про внесення до них змін готуються самостійними структурними підрозділами упродовж місяця після відповідних структурних змін, візуються їх керівниками, заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та керівником відділу організаційного та правового забезпечення.
Оригінали цих документів після затвердження передаються до відділу організаційного та правового забезпечення.
2.3. Розподіл обов’язків між працівниками структурних підрозділів здійснюється їх безпосередніми керівниками за погодженням із керівниками самостійних структурних підрозділів і затверджується заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків. Розподіл обов’язків у самостійних структурних підрозділах, підпорядкованих прокурору області, затверджується їх керівниками. У