Регламент прокуратури Вінницької області (Наказ № 25 від 04.02.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ прокуратури Вінницької області
04 лютого 2019 року № 25
 
 
РЕГЛАМЕНТ
Прокуратури Вінницької області
1. Загальні положення
1.1. Організація, засади та порядок діяльності прокуратури Вінницької області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами Генеральної прокуратури України, прокуратури області, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.
1.2. Керівництво прокуратурою області та організацію діяльності органів прокуратури області здійснює прокурор області.
1.3. Перший заступник та заступники прокурора області (далі – заступники прокурора області) організовують, спрямовують і контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорської діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
1.4. Розподіл обов’язків між заступниками прокурора області, а також їх взаємозамінність визначаються наказом прокурора області.
1.5. За координацію діяльності заступників прокурора області, структурних підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, відповідає перший заступник прокурора області, якщо інше не передбачено наказом прокурора області.
1.6. Керівники структурних підрозділів прокуратури області, їх заступники, прокурори прокуратури, що не входять до складу структурних підрозділів, є безпосередніми організаторами роботи в підрозділах.
1.7. Питання організації роботи з окремих напрямів діяльності визначаються окремими наказами Генеральної прокуратури України, а також регулюються наказами прокуратури області, виданими в межах компетенції.
1.8. Проекти наказів прокуратури області, зміни, доповнення до них готуються структурними підрозділами відповідно до напрямів діяльності за погодженням із заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та відділом організаційного та правового забезпечення.
Їх оформлення здійснюється згідно з вимогами, встановленими організаційно-розпорядчим актом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.
У такому ж порядку здійснюється опрацювання проектів спільних з іншими органами та відомствами наказів, а також тих, які надійшли до прокуратури області для погодження.
Контроль за своєчасністю підготовки проектів та перегляду відповідних наказів покладається на керівників самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено їх розроблення.
1.9. Накази прокуратури області оприлюднюються на офіційному веб-сайті прокуратури області та на єдиному державному порталі відкритих даних у порядку, визначеному Генеральним прокурором, із додержанням вимог режиму таємності.
1.10. Зміни до Регламенту прокуратури області вносяться наказом прокурора області, що готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
1.11. Проекти наказів про заохочення працівників органів прокуратури області, застосування до них дисциплінарних стягнень готуються відділом роботи з кадрами у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Генеральної прокуратури України з питань організації кадрової роботи в органах прокуратури.
1.12. Структура і штатна чисельність працівників органів прокуратури області затверджується наказом Генерального прокурора України. Пропозиції з цього приводу готуються відділом роботи з кадрами у взаємодії з заступниками прокурора області та керівниками самостійних структурних підрозділів.
1.13. Відділ роботи з кадрами невідкладно доводить до відома заступників прокурора області, керівників відповідних самостійних структурних підрозділів та місцевих прокуратур про зміни у структурі Генеральної прокуратури й прокуратури області, призначення на адміністративні посади, які здійснюються прокурором області та Генеральним прокурором щодо працівників органів прокуратури області, а за дорученням прокурора області – також інші накази з кадрових питань.
1.14. Внутрішній службовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Кодексом законів про працю України, законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про військовий обов’язок і військову службу» та іншими законодавчими актами, правилами внутрішнього службового розпорядку прокурорів та державних службовців, правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників, які виконують функції з обслуговування, та робітників прокуратури області.
1.15. Порядок здійснення представництва в суді прокуратури Вінницької області, її посадових та службових осіб у справах, у яких прокуратура області та її посадові чи службові особи є стороною або третьою особою, встановлюється прокурором області.
1.16. Прокурор області, заступники прокурора області відповідно до розподілу обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв за нововиявленими або виключними обставинами, а також інших процесуальних документів, у тому числі у справах, у яких прокуратура області, її посадові та службові особи беруть участь як сторони або треті особи.
1.17. Забезпечення взаємодії прокуратури області з органами прокурорського самоврядування (всеукраїнською конференцією прокурорів та Радою прокурорів України) здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення, а з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів – відділом роботи з кадрами.
Порядок взаємодії прокуратури області з Національною академією прокуратури України визначається окремим наказом Генеральної прокуратури України.
1.18. Діяльність прокуратури області здійснюється в умовах прозорості. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені прокуратури області надсилаються прес-секретарем за погодженням із прокурором області на підставі інформацій, наданих самостійними структурними підрозділами згідно з компетенцією, завізованих їх керівниками, заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
1.19. Прокуратура області має офіційний веб-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури області, офіційні повідомлення для засобів масової інформації, а також відомості, передбачені Законами України «Про прокуратуру», «Про доступ до публічної інформації» з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, статті 296 Цивільного кодексу України, законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», а також інших нормативно-правових актів, які містять обмеження щодо поширення інформації.
Розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті прокуратури області здійснюється в порядку, визначеному прокурором області.
1.20. Організаційні та навчально-методичні заходи (наради, семінари тощо) за участі керівників та працівників місцевих прокуратур за необхідності можуть проводитися прокуратурою області з використанням засобів відеоконференцзв’язку.
2. Організація роботи структурних підрозділів прокуратури області
2.1. Самостійні структурні підрозділи прокуратури – це управління, відділи, інші підрозділи на правах відділу, які відповідно до затвердженої структури прокуратури області не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо прокурору області чи його заступникам.
Прокурор прокуратури діє на правах самостійного структурного підрозділу.
2.2. Завдання і функції самостійних структурних підрозділів, права та обов’язки їх працівників визначаються у положеннях, які затверджуються наказами прокурора області.
Проекти положень, наказів про їх затвердження, а також про внесення до них змін готуються самостійними структурними підрозділами упродовж місяця після відповідних структурних змін, візуються їх керівниками, заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та керівником відділу організаційного та правового забезпечення.
Оригінали цих документів після затвердження передаються до відділу організаційного та правового забезпечення.
2.3. Розподіл обов’язків між працівниками структурних підрозділів здійснюється їх безпосередніми керівниками за погодженням із керівниками самостійних структурних підрозділів і затверджується заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків. Розподіл обов’язків у самостійних структурних підрозділах, підпорядкованих прокурору області, затверджується їх керівниками. У цих документах визначаються службові обов’язки кожного прокурора (слідчого), закріплюються за ними напрями роботи, а також залежно від покладених повноважень – місцеві прокуратури.
Функціональні права та обов'язки керівників управлінь, а також прокурорів прокуратури, які не мають у своєму підпорядкуванні інших працівників, визначаються положеннями про ці структурні підрозділи.
2.4. Прокурор області, його заступники, начальники управлінь, відділів можуть давати працівникам окремі доручення в межах їх повноважень, незалежно від встановленого розподілу обов'язків.
2.5. Посадові обов’язки державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування та інших працівників, закріплюються у посадових інструкціях. Посадові інструкції державних службовців підписуються керівниками самостійних структурних підрозділів, погоджуються відповідними заступниками прокурора області та затверджуються прокурором області, а працівників, які виконують функції з обслуговування та інших працівників – заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов'язків.
2.6. Робота структурних підрозділів прокуратури області організовується, як правило, за територіальним та функціональним (предметним) принципами, з урахуванням теоретичної підготовки, практичного досвіду та здібностей працівників, із закріпленням за ними спеціалізації, місцевих прокуратур та конкретних напрямів.
2.7. Прокурори структурних підрозділів прокуратури області забезпечують:
- вжиття заходів до підвищення ефективності роботи місцевих прокуратур на закріплених напрямах, усунення наявних недоліків, у тому числі шляхом підготовки листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, ініціювання обговорення проблемних питань прокурорсько-слідчої діяльності на нарадах у прокуратурі області, виїздів до місцевих прокуратур;
- систематичне вивчення цих питань;
- надання практичної та методичної допомоги працівникам закріплених прокуратур, їх стажування у структурних підрозділах прокуратури області.
2.8. Структурні підрозділи прокуратури області роботу на відповідних напрямах діяльності організовують з урахуванням наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, планів роботи Генеральної прокуратури України та прокуратури області, рішень нарад, доручень керівництва Генеральної прокуратури України та прокуратури області.
2.9. Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов’язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:
- розробці проектів наказів, інших організаційно-розпорядчих документів прокуратури області та їх виконанні;
- плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань або доручень керівникам місцевих прокуратур;
- підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для участі прокурора області у засіданнях обласної Ради, органів державної влади, матеріалів до нарад у керівництва Генеральної прокуратури, а також інших заходів за їх участі Генерального прокурора України чи його заступників;
- вивченні та узагальненні практики прокурорсько-слідчої діяльності;
- організації та проведенні виїздів до місцевих прокуратур;
- підготовці документів до органів державної влади, у тому числі правоохоронних, та інших органів;
- розгляді звернень та запитів, вирішення яких належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів;
- опрацюванні проектів законів й інших нормативно-правових актів за дорученням Генеральної прокуратури України;
- розробці документів методичного спрямування;
- підвищенні кваліфікації прокурорів.
Взаємодію структурних підрозділів з питань підготовки пропозицій щодо оптимізації структури та штатної чисельності прокуратури області та місцевих прокуратур забезпечує відділ роботи з кадрами.
2.10. Забезпечення комплексного підходу при плануванні роботи, проведенні нарад у прокурора області, підготовці аналітичних матеріалів із різних напрямів прокурорсько-слідчої діяльності, здійсненні контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до місцевих прокуратур, а також в інших випадках за дорученням прокурора області здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення.
2.11. Семінари та інші навчально-методичні заходи за участі працівників місцевих прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами прокуратури області відповідно до планів роботи, рішень нарад у прокурора області.
В інших випадках такі заходи здійснюються за рапортом заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, погодженим із прокурором області.
2.12. Підготовка змін і доповнень до нормативно-правових актів за дорученням Генеральної прокуратури України, узагальнення пропозицій структурних підрозділів з цих питань, забезпечення взаємодії структурних підрозділів з підготовки інформаційно-аналітичних пам’яток, посібників, листів тощо з метою підвищення якості здійснення прокурорами своїх функцій покладається на відділ організаційного та правового забезпечення із залученням відповідних структурних підрозділів.
3. Планування роботи
3.1. План роботи прокуратури області складається на квартал. У плані відповідно до покладених функцій та наданих законом повноважень передбачаються заходи з найбільш актуальних питань та щодо виконання першочергових завдань органів прокуратури, зокрема перевірки стану організації роботи на окремих напрямах у місцевих прокуратурах, структурних підрозділах прокуратури області, а також надання практичної допомоги керівникам місцевих прокуратур, заходи аналітичного та навчально-методичного характеру.
До плану роботи додаються список працівників органів прокуратури, які викликаються на стажування, та графік виїздів працівників прокуратури області до місцевих прокуратур.
3.2. Пропозиції до плану роботи, списку осіб, які викликаються на стажування, та графік виїздів працівників прокуратури області до місцевих прокуратур подаються до відділу організаційного та правового забезпечення не пізніше 20 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за погодженням із заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
Такі пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок стану додержання вимог законодавства, перевірок діяльності місцевих прокуратур, структурних підрозділів прокуратури області, надання практичної допомоги керівникам регіональних прокуратур, заходів аналітичного, навчально-методичного характеру, стажування працівників органів прокуратури.
Якщо запропонований захід належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів, включення його до плану ініціатором попередньо погоджується з іншими підрозділами.
3.3. При плануванні заходів застосовується диференційований підхід до залучення місцевих прокуратур, виходячи зі стану законності, поширеності порушень прав і свобод громадян та інтересів держави на відповідній території, а також з урахуванням їх загального навантаження.
3.4. За наслідками опрацювання пропозицій відділом організаційного та правового забезпечення формується проект плану роботи прокуратури області, який візується керівниками самостійних структурних підрозділів, залучених до його виконання, заступниками прокурора області, підписується керівником відділу організаційного та правового забезпечення та затверджується прокурором області.
3.5. Не пізніше 30 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом зі списком осіб, які викликаються на стажування, та графіком виїздів відділом організаційного та правового забезпечення передається для організації виконання заступникам прокурора області, керівникам самостійних структурних підрозділів і надсилається до місцевих прокуратур.
3.6. Упродовж кварталу зміни до плану роботи за необхідності вносяться наказом прокурора області, який готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі рапорту заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо прокурору області. Про внесення змін відділ організаційного та правового забезпечення невідкладно інформує керівників місцевих прокуратур.
3.7. Семінари, інші навчальні заходи за участі працівників місцевих прокуратур проводяться самостійним структурним підрозділом відповідно до вимог п.2.11 цього Регламенту. В інших випадках такі заходи здійснювати лише за рапортом заступників прокурора області, погодженим із прокурором області.
3.8. Виконання планового заходу завершується:
- перевірка стану організації роботи на певних напрямах у місцевих прокуратурах чи надання практичної допомоги їх керівникам – складанням доповідної записки прокурору області за підписом виконавця, погодженої безпосереднім керівником, керівником самостійного структурного підрозділу і відповідним заступником прокурора області;
- вивчення проблемних питань прокурорської діяльності – складанням аналітичного документа (доповідної записки, аналізу, узагальнення) за підписом виконавця, погодженого з керівником самостійного структурного підрозділу та затвердженого заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків. У разі складання такого документа самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим безпосередньо прокурору області, він затверджується прокурором області. При складанні спільних з іншими відомствами аналітичних документів вони підписуються виконавцями і погоджуються керівниками цих відомств або їх заступниками. Якщо за планом роботи, розпорядчим документом чи вказівкою керівництва до аналітичного дослідження залучені два і більше структурних підрозділів, то складається один аналітичний документ, який підписується виконавцями погоджується керівниками структурних підрозділів та затверджується тим заступником прокурора області, прізвище якого зазначено першим у плані роботи, розпорядчому документі чи резолюції керівництва;
- навчально-методичні заходи – складанням рапорту про їх проведення прокурору області за підписом відповідного заступника прокурора області, в тому числі стажування працівників місцевих прокуратур – складанням документів, передбачених відомчими наказами Генеральної прокуратури України, які в останній день стажування доповідаються відповідному заступнику прокурора області.
3.9. Доповідні записки, аналітичні та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на нараді, надсилання керівникам місцевих прокуратур листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, внесення документів реагування, інформування органів державної влади, правоохоронних органів тощо).
3.10. Про виконання планового заходу заступники прокурора області чи керівники самостійних структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих прокурору області, особисто доповідають прокурору області з внесенням відповідних пропозицій.
3.11. Виконання планового заходу в повному обсязі повинно бути завершено у місяці, визначеному у плані.
У разі неможливості виконання заходу, у тому числі у встановлений строк, керівник відповідного самостійного структурного підрозділу не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінця місяця звертається до прокурора області з рапортом, погодженим заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, для прийняття рішення про продовження строку виконання. Копія такого рапорту невідкладно передається до відділу організаційного та правового забезпечення.
3.12. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, щодо стажування працівників прокуратури – на відділ роботи з кадрами, а загальний контроль – на відділ організаційного та правового забезпечення.
3.13. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну, але не пізніше трьох робочих днів, передачу копій відповідних документів (доповідних записок, узагальнень, аналізів, рапортів тощо) до відділу організаційного та правового забезпечення.
Контроль за виконанням планового заходу завершується цим підрозділом лише після передачі копій усіх документів, що свідчать про його остаточну реалізацію (протоколів нарад, листів, інформацій, унесених документів реагування тощо).
3.15. Відділ організаційного та правового забезпечення зобов’язаний активно впливати на стан планування роботи, вивчати обґрунтованість пропозицій самостійних структурних підрозділів та їх відповідність вимогам наказів Генерального прокурора України та цього Регламенту, вносити пропозиції щодо удосконалення якості та процедури планування, надавати прокурору області інформацію про стан виконання планових заходів.
3.16. Рішення про зняття з контролю виконання планового заходу приймає прокурор області чи виконувач його обов'язків. Якщо заступники прокурора області не ставили питання про це у доповідних записках або довідках, то вони звертаються до прокурора області з письмовим рапортом.
У разі розгляду результатів перевірок чи аналітичних документів на оперативній (спільній) нараді за участю прокурора області, звернення з відповідним рапортом є не обов'язковим.
 
4. Порядок надсилання до місцевих прокуратур листів, завдань та доручень
4.1. З метою організації виконання планових заходів самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються до місцевих прокуратур за підписом прокурора області або його заступників відповідно до розподілу обов’язків у строк, необхідний для якісного виконання, але, як правило, не пізніше ніж за місяць до встановленого терміну.
Якщо плановий захід стосується компетенції кількох структурних підрозділів, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, зазначеного у плані.
4.2. Позапланові завдання та інші доручення із контрольним строком їх виконання надсилаються місцевим прокуратурам (прокуратурі) тільки за підписом прокурора області. Якщо листи орієнтовного, інформаційного характеру або листи із зауваженнями містять конкретні доручення або визначають строки виконання, вони розцінюються як позапланові завдання і надсилаються на місця у такому ж порядку.
4.3. За підписом заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків можуть також надаватися та надсилатися:
- завдання і доручення на виконання управлінських рішень Генеральної прокуратури України;
- завдання на виконання рішень нарад під головуванням прокурора області;
- завдання на виконання вказівок прокурора області, у тому числі з метою забезпечення належно