Регламент прокуратури Вінницької області (Наказ № 25 від 04.02.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  прокуратури Вінницької області
04 лютого  2019  року № 25
Зі змінами внесеними  наказом прокуратури області від 16.07.2019 №111, наказом керівника Вінницької обласної прокуратури
від 09.10.2020 № 162
 
 
                                                                  РЕГЛАМЕНТ
Прокуратури Вінницької області
                             
  1. Загальні положення
1.1.   Організація, засади та порядок діяльності прокуратури Вінницької області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами Генеральної прокуратури України, прокуратури області, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.
1.2.   Керівництво прокуратурою області та організацію діяльності органів прокуратури області здійснює  прокурор області.
1.3.   Перший заступник та заступники прокурора  області (далі –  заступники прокурора області)  організовують, спрямовують і контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорської діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
1.4.   Розподіл обов’язків між заступниками прокурора області, а також їх взаємозамінність визначаються наказом  прокурора області.
1.5.   За координацію діяльності заступників прокурора області, структурних підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу,  відповідає перший заступник прокурора області, якщо інше не передбачено наказом  прокурора області.
1.6.   Керівники структурних підрозділів прокуратури області, їх заступники, прокурори прокуратури, що не входять до складу структурних підрозділів,  є безпосередніми організаторами роботи в підрозділах.
1.7.   Питання організації роботи з окремих напрямів діяльності визначаються окремими наказами Генеральної прокуратури України, а також регулюються наказами прокуратури області, виданими в межах компетенції.
1.8.   Проекти наказів прокуратури області, зміни, доповнення до них готуються структурними підрозділами відповідно до напрямів діяльності за погодженням із заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та відділом організаційного та правового забезпечення.
Їх оформлення здійснюється згідно з вимогами, встановленими організаційно-розпорядчим актом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.
У такому ж порядку здійснюється опрацювання проектів спільних з іншими органами та відомствами наказів, а також тих, які надійшли до прокуратури області для погодження.
Контроль за своєчасністю підготовки проектів та перегляду відповідних наказів покладається на керівників самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено їх розроблення.
1.9.   Накази прокуратури області  оприлюднюються на офіційному веб-сайті прокуратури області  та на єдиному державному порталі  відкритих даних у порядку, визначеному Генеральним прокурором, із додержанням вимог режиму таємності.
1.10. Зміни до Регламенту прокуратури області вносяться наказом  прокурора області, що готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
1.11. Проекти наказів про заохочення працівників органів прокуратури області, застосування до них дисциплінарних стягнень готуються відділом роботи з кадрами у порядку, визначеному нормативно-правовим актом  Генеральної прокуратури України з питань організації кадрової роботи в органах прокуратури.
1.12. Структура і штатна чисельність працівників органів прокуратури області затверджується наказом Генерального прокурора України. Пропозиції з цього приводу готуються відділом роботи з кадрами у взаємодії з  заступниками прокурора області та керівниками самостійних структурних підрозділів. 
1.13. Відділ роботи з кадрами невідкладно доводить до відома заступників прокурора області, керівників відповідних самостійних структурних підрозділів та місцевих прокуратур про зміни у структурі Генеральної прокуратури й прокуратури області, призначення на адміністративні посади, які здійснюються  прокурором області та Генеральним прокурором щодо працівників органів прокуратури області, а за дорученням  прокурора області  – також інші накази з кадрових питань.
1.14. Внутрішній службовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Кодексом законів про працю України, законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про військовий обов’язок і військову службу» та іншими законодавчими актами, правилами внутрішнього службового розпорядку прокурорів та державних службовців, правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників, які виконують функції з обслуговування, та робітників прокуратури області.
1.15. Порядок здійснення представництва в суді прокуратури Вінницької області, її посадових та службових осіб у справах, у яких прокуратура області та її посадові чи службові особи є стороною або третьою особою, встановлюється  Генеральним прокурором України, прокурором області.
1.16. Прокурор області,  заступники  прокурора області відповідно до розподілу обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв за нововиявленими або виключними обставинами, а також інших процесуальних документів, у тому числі у справах, у яких  прокуратура області, її посадові та службові особи беруть участь як сторони або треті особи.
1.17. Забезпечення взаємодії прокуратури області з органами прокурорського самоврядування (всеукраїнською конференцією прокурорів та Радою прокурорів України) здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення, а з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів – відділом роботи з кадрами.
Порядок взаємодії прокуратури області з Національною академією прокуратури України визначається окремим наказом Генеральної прокуратури України.
1.18. Діяльність прокуратури області здійснюється в умовах прозорості. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені прокуратури області надсилаються прес-секретарем за погодженням із прокурором області на підставі інформацій, наданих самостійними структурними підрозділами згідно з компетенцією, завізованих їх керівниками, заступниками прокурора області  відповідно до розподілу обов’язків.
1.19. Прокуратура області має офіційний веб-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури області, офіційні повідомлення для засобів масової інформації, а також відомості, передбачені Законами України «Про прокуратуру», «Про доступ до публічної інформації» з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, статті 296 Цивільного кодексу України, законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», а також інших нормативно-правових актів, які містять обмеження щодо поширення інформації.
Розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті прокуратури області здійснюється в порядку, визначеному  прокурором області.
1.20. Організаційні та навчально-методичні заходи (наради, семінари тощо) за участі керівників та працівників місцевих прокуратур за необхідності можуть проводитися прокуратурою області з використанням засобів відеоконференцзв’язку.
 
           2.      Організація роботи структурних підрозділів прокуратури  області
2.1.   Самостійні структурні підрозділи прокуратури  – це  управління, відділи, інші підрозділи на правах відділу, які відповідно до затвердженої структури прокуратури області не входять до складу інших підрозділів  і підпорядковуються безпосередньо прокурору області чи його заступникам.
Прокурор прокуратури діє на правах самостійного структурного підрозділу.  
2.2.   Завдання і функції самостійних структурних підрозділів, права та обов’язки їх працівників визначаються у положеннях, які затверджуються наказами  прокурора області.
Проекти положень, наказів про їх затвердження, а також про внесення до них змін готуються самостійними структурними підрозділами упродовж місяця після відповідних структурних змін, візуються їх керівниками, заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та керівником відділу організаційного та правового забезпечення.
Оригінали цих документів після затвердження передаються до відділу організаційного та правового забезпечення.
2.3.   Розподіл обов’язків між працівниками структурних підрозділів  здійснюється їх безпосередніми керівниками за погодженням із керівниками самостійних структурних підрозділів і затверджується  заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків. Розподіл обов’язків у самостійних структурних підрозділах, підпорядкованих прокурору області, затверджується їх керівниками. У цих документах визначаються службові обов’язки кожного прокурора (слідчого), закріплюються за ними напрями роботи, а також залежно від покладених повноважень – місцеві прокуратури.
 Функціональні права та обов'язки керівників управлінь, а також прокурорів прокуратури, які не мають у своєму підпорядкуванні інших працівників, визначаються положеннями про ці структурні підрозділи.
2.4. Прокурор області, його заступники, начальники управлінь, відділів можуть давати працівникам окремі доручення в межах їх повноважень, незалежно від встановленого розподілу обов'язків.
2.5. Посадові обов’язки державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування та інших працівників, закріплюються у посадових інструкціях. Посадові інструкції державних службовців підписуються керівниками самостійних структурних підрозділів, погоджуються відповідними заступниками прокурора області  та затверджуються  прокурором області, а працівників, які виконують функції з обслуговування та інших працівників – заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов'язків.
За рішенням керівника підрозділу може також здійснюватися розподіл обов’язків між державними службовцями, який затверджується керівником самостійного структурного підрозділу. 
2.6.   Робота структурних підрозділів прокуратури області організовується, як правило, за територіальним та функціональним (предметним) принципами, з урахуванням теоретичної підготовки, практичного досвіду та здібностей працівників, із закріпленням за ними спеціалізації, місцевих  прокуратур та конкретних напрямів.
2.7.   Прокурори структурних підрозділів прокуратури області забезпечують:
-        вжиття заходів до підвищення ефективності роботи місцевих прокуратур на закріплених напрямах, усунення наявних недоліків, у тому числі шляхом підготовки листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, ініціювання обговорення проблемних питань прокурорсько-слідчої діяльності на нарадах у прокуратурі  області, виїздів до місцевих прокуратур;
-        систематичне вивчення цих питань;
-        надання практичної та методичної допомоги працівникам закріплених прокуратур, їх стажування у структурних підрозділах прокуратури області.
2.8.   Структурні підрозділи  прокуратури області роботу на відповідних напрямах діяльності організовують з урахуванням наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, планів роботи Генеральної прокуратури України та прокуратури області, рішень нарад, доручень керівництва Генеральної прокуратури України та прокуратури області.
2.9.   Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов’язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:
-     розробці проектів наказів, інших організаційно-розпорядчих документів прокуратури області та їх виконанні;
-     плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань або доручень керівникам місцевих прокуратур;
-     підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для участі прокурора області у засіданнях обласної Ради, органів державної влади, матеріалів до нарад у керівництва Генеральної прокуратури, а також інших заходів за їх участі Генерального прокурора України чи його заступників;
-     вивченні та узагальненні практики прокурорсько-слідчої діяльності;
-     організації та проведенні виїздів до місцевих прокуратур;
-     підготовці документів до органів державної влади, у тому числі правоохоронних, та інших органів;
-     розгляді звернень та запитів, вирішення яких належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів;
-     опрацюванні проектів законів й інших нормативно-правових актів за дорученням Генеральної прокуратури України;
-     розробці документів методичного спрямування;
-     підвищенні кваліфікації прокурорів.
          Взаємодію структурних підрозділів з питань підготовки пропозицій щодо оптимізації структури та штатної чисельності  прокуратури області та місцевих прокуратур забезпечує відділ роботи з кадрами.
2.10. Забезпечення комплексного підходу при плануванні роботи, проведенні нарад у прокурора області, підготовці аналітичних матеріалів із різних напрямів прокурорсько-слідчої діяльності, здійсненні контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до місцевих прокуратур, а також в інших випадках за дорученням прокурора  області здійснюється  відділом організаційного та правового забезпечення. 
2.11. Семінари та інші навчально-методичні заходи за участі працівників місцевих прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами прокуратури області відповідно до планів роботи, рішень нарад у прокурора області.
В інших випадках такі заходи здійснюються за рапортом заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, погодженим із прокурором області.
2.12. Підготовка змін і доповнень до нормативно-правових актів за дорученням Генеральної прокуратури України, узагальнення пропозицій структурних підрозділів з цих питань, забезпечення взаємодії структурних підрозділів з підготовки інформаційно-аналітичних пам’яток,  посібників,  листів тощо з метою підвищення якості здійснення прокурорами своїх функцій  покладається на відділ організаційного та правового забезпечення із залученням відповідних структурних підрозділів.
 
3.      Планування роботи
3.1.   План роботи  прокуратури області складається на квартал. У плані відповідно до покладених функцій та наданих законом повноважень передбачаються заходи з найбільш актуальних питань та щодо виконання першочергових завдань органів прокуратури, зокрема перевірки стану організації роботи на окремих напрямах у місцевих прокуратурах, структурних підрозділах прокуратури області, а також надання практичної допомоги керівникам місцевих прокуратур, заходи аналітичного та навчально-методичного характеру.
До плану роботи додаються список працівників органів прокуратури, які викликаються на стажування, та графік виїздів працівників прокуратури області до місцевих прокуратур.
3.2.   Пропозиції до плану роботи, списку осіб, які викликаються на стажування, та графік виїздів працівників прокуратури області до місцевих прокуратур подаються до відділу організаційного та правового забезпечення не пізніше 20 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за погодженням із заступниками  прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
Такі пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок стану додержання вимог законодавства, перевірок діяльності місцевих прокуратур, структурних підрозділів  прокуратури області, надання практичної допомоги керівникам регіональних прокуратур, заходів аналітичного, навчально-методичного характеру, стажування працівників органів прокуратури.
Якщо запропонований захід належить до компетенції кількох самостійних структурних підрозділів, включення його до плану ініціатором попередньо погоджується з іншими підрозділами.
3.3.   При плануванні заходів застосовується диференційований підхід до залучення місцевих прокуратур, виходячи зі стану законності, поширеності порушень прав і свобод громадян та інтересів держави на відповідній території, а також з урахуванням їх загального навантаження.  
3.4.   За наслідками опрацювання пропозицій відділом організаційного та правового забезпечення формується проект плану роботи прокуратури області, який візується керівниками самостійних структурних підрозділів, залучених до його виконання, заступниками прокурора області, підписується керівником відділу організаційного та правового  забезпечення та затверджується прокурором області. 
3.5.   Не пізніше 30 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом зі списком осіб, які викликаються на стажування, та графіком виїздів відділом організаційного та правового забезпечення передається для організації виконання заступникам прокурора області, керівникам самостійних структурних підрозділів і надсилається до місцевих прокуратур.  
3.6.   Упродовж кварталу зміни до плану роботи за необхідності вносяться наказом прокурора області, який готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі рапорту заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо прокурору області. Про внесення змін відділ організаційного та правового забезпечення невідкладно інформує керівників місцевих  прокуратур.  
3.7. Семінари, інші навчальні заходи за участі працівників місцевих прокуратур проводяться самостійним структурним підрозділом відповідно до вимог п.2.11 цього Регламенту. В інших випадках такі заходи здійснювати лише за рапортом заступників прокурора області, погодженим із прокурором області.
           3.8.   Виконання планового заходу завершується:
- перевірка стану організації роботи на певних напрямах у місцевих прокуратурах чи надання практичної допомоги їх керівникам – складанням доповідної записки прокурору області за підписом виконавця, погодженої безпосереднім керівником, керівником самостійного структурного підрозділу і відповідним заступником прокурора області;
- вивчення проблемних питань прокурорської діяльності – складанням аналітичного документа (доповідної записки, аналізу, узагальнення) за підписом виконавця, погодженого з керівником самостійного структурного підрозділу та затвердженого заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків. У разі складання такого документа самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим безпосередньо прокурору області, він затверджується  прокурором області. При складанні спільних з іншими відомствами аналітичних документів вони підписуються виконавцями і погоджуються керівниками цих відомств або їх заступниками. Якщо за планом роботи, розпорядчим документом чи вказівкою керівництва до аналітичного дослідження залучені два і більше структурних підрозділів, то складається один аналітичний документ, який підписується виконавцями погоджується керівниками структурних підрозділів та затверджується тим заступником прокурора області, прізвище якого зазначено першим у плані роботи, розпорядчому документі чи резолюції керівництва;
- навчально-методичні заходи – складанням рапорту про їх проведення прокурору області за підписом відповідного заступника прокурора області, в тому числі стажування працівників місцевих прокуратур – складанням документів, передбачених  відомчими наказами Генеральної прокуратури України, які в останній день стажування доповідаються відповідному заступнику прокурора області.
3.9. Доповідні записки, аналітичні та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на нараді, надсилання керівникам місцевих прокуратур листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, внесення документів реагування, інформування органів державної влади, правоохоронних органів тощо).
3.10. Про виконання планового заходу  заступники прокурора області чи керівники самостійних структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих прокурору області, особисто доповідають прокурору  області з внесенням відповідних пропозицій.
3.11. Виконання планового заходу в повному обсязі повинно бути завершено у місяці, визначеному у плані.
У разі неможливості виконання заходу, у тому числі у встановлений строк, керівник відповідного самостійного структурного підрозділу не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінця місяця звертається до прокурора області з рапортом, погодженим заступником прокурора області відповідно  до розподілу обов’язків, для прийняття рішення про продовження строку виконання. Копія такого рапорту невідкладно передається до відділу організаційного та правового забезпечення.   
3.12. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, щодо стажування працівників  прокуратури – на відділ роботи з кадрами, а загальний контроль – на відділ організаційного та правового забезпечення.
3.13. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну, але не пізніше трьох робочих днів, передачу копій відповідних документів (доповідних записок, узагальнень, аналізів, рапортів тощо) до відділу організаційного та правового забезпечення.
Контроль за виконанням планового заходу завершується цим підрозділом лише після передачі копій усіх документів, що свідчать про його остаточну реалізацію (протоколів нарад, листів, інформацій, унесених документів реагування тощо).
3.15. Відділ організаційного та правового забезпечення зобов’язаний впливати на стан планування роботи, вивчати обґрунтованість пропозицій самостійних структурних підрозділів та їх відповідність вимогам наказів Генеральної прокуратури України та цього Регламенту, вносити пропозиції щодо удосконалення якості та процедури планування, надавати прокурору області інформацію про стан виконання планових заходів.
3.16. Рішення про зняття з контролю виконання планового заходу приймає прокурор області чи виконувач його обов'язків. Якщо заступники прокурора області не ставили питання про це у доповідних записках або довідках, то вони звертаються до прокурора області з письмовим рапортом.
У разі розгляду результатів перевірок чи аналітичних документів на оперативній (спільній) нараді за участю прокурора області, звернення з відповідним рапортом є не обов'язковим.
 
4.      Порядок надсилання до місцевих прокуратур листів, завдань та доручень
4.1.    З метою організації виконання планових заходів  самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються до місцевих прокуратур за підписом прокурора області або його заступників відповідно до розподілу обов’язків у строк, необхідний для якісного виконання, але, як правило, не пізніше ніж за місяць до встановленого терміну.
Якщо плановий захід стосується компетенції кількох структурних підрозділів, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, зазначеного у плані.
4.2.   Позапланові завдання та інші доручення із контрольним строком їх виконання надсилаються місцевим  прокуратурам (прокуратурі) тільки за підписом прокурора області. Якщо листи орієнтовного, інформаційного характеру або листи із зауваженнями містять конкретні доручення або визначають строки виконання, вони розцінюються як позапланові завдання і надсилаються на місця у такому ж порядку.
4.3.   За підписом заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків можуть також надаватися та надсилатися:
- завдання і доручення на виконання управлінських рішень Генеральної прокуратури України;
- завдання на виконання рішень нарад під головуванням прокурора області;
- завдання на виконання вказівок прокурора області, у тому числі з метою забезпечення належної підготовки до нарад у прокурора області;
- листи-зауваження, у тому числі за наслідками виїздів до місцевих прокуратур;
- листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв’язку з проведенням навчально-методичних заходів тощо;
- листи про виклик заступників керівників, працівників місцевих прокуратур для участі в організаційних та навчально-методичних заходах прокуратури області; 
- доручення щодо розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації у конкретних провадженнях (справах);
- листи про виклик заступників керівників, працівників місцевих прокуратур для проходження стажування.
4.4.   Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1-4.3 (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3) до підпису керівництвом прокуратури області надаються для вивчення до відділу організаційного та правового забезпечення.
4.5.   Працівники відділу організаційного та правового забезпечення з’ясовують, чи додержано вимоги цього Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст положенням законодавства, у тому числі антикорупційного, а також наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, та за відсутності зауважень візують, а після підпису і реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер із відміткою «окв».
Перший примірник такого документа не пізніше наступного дня після відправлення передається до відділу організаційного та правового забезпечення.
4.6.   Витребування від місцевих прокуратур інформації, а також даних, що містяться у статистичній звітності та інформаційних системах органів прокуратури, не допускається.
4.7.   За необхідності систематичного одержання від місцевих прокуратур відомостей про проведену роботу за підписом прокурора області їм надсилаються завдання з періодичними строками інформування прокуратури області.
Виконання таких завдань припиняється за рішенням прокурора області на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків та керівником відділу організаційного та правового забезпечення. 
Відділ організаційного та правового забезпечення у взаємодії із самостійними структурними підрозділами прокуратури області систематично вивчає доцільність виконання завдань із періодичними строками інформування, вносить відповідні пропозиції.
4.8.   Надсилання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами другим-шостим пункту 4.3 без реєстрації в відділі організаційного та правового забезпечення забороняється.
Про листи, завдання, доручення, підготовлені з порушенням установлених цим Регламентом вимог, відділ документального забезпечення повідомляє відділ організаційного та правового забезпечення і повертає такі документи виконавцям.
4.9.   За наявності інформації про направлення листів, завдань та доручень усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури області, керівник відділу організаційного та правового забезпечення  доповідає прокурору області для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.
 
5.      Організація проведення нарад
5.1.   Керівництвом прокуратури області, керівниками структурних підрозділів проводяться оперативні наради за потреби обговорення питань додержання вимог законодавства та діяльності органів прокуратури області, у тому числі організації роботи структурних підрозділів прокуратури області та місцевих прокуратур, результатів перевірок, надання практичної допомоги, заходів аналітичного характеру, звітів прокурорських працівників про виконання службових обов’язків, виконавської та трудової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку.
За необхідності до участі у проведенні нарад запрошуються керівники та працівники прокуратур нижчого рівня, а також інших органів, у тому числі в режимі відеоконференцзв’язку.
5.2.   За рішенням прокурора області за участі його  заступників, керівників структурних підрозділів та інших працівників прокуратури області проводяться апаратні  наради для визначення невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності органів прокуратури області.
5.3.   Періодично, як правило, двічі на рік, на нарадах, у тому числі за участі керівників місцевих прокуратур, підводяться підсумки роботи. У прийнятих рішеннях визначаються заходи з найважливіших питань діяльності органів прокуратури області та завдання на наступний період.
5.4.   До участі в нарадах у керівництва прокуратури області за необхідності та за згодою запрошуються керівники і посадові особи інших державних органів.
5.5.   Проведення оперативних (апаратних) нарад у прокурора області організовується  відділом організаційного та правового забезпечення або за його дорученням іншими структурними підрозділами.
5.6.   Результати оперативної (апаратної) наради оформлюються протоколом упродовж п’яти робочих днів із часу її проведення за підписом головуючого лише у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів. Якщо такі рішення не приймалися та заходи не визначалися, у книзі обліку таких нарад фіксується дата проведення наради, склад учасників, розглянуті питання.
5.7.   Контроль за якісним, своєчасним виконанням рішень оперативних (апаратних) нарад у прокурора області та ефективністю їх реалізації покладається на заступників прокурора області, відділ організаційного та правового забезпечення; у заступників прокурора області – на керівників самостійних структурних підрозділів; у структурних підрозділах – на їх керівників.
Документи, що свідчать про остаточну реалізацію рішень, прийнятих нарадами у прокурора області, у визначені ними строки надаються до відділу організаційного та правового забезпечення.
5.8.   Рішення оперативних (апаратних) нарад, проведених у  прокурора області, знімаються з контролю на підставі рапорту заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо прокурору області, завізованого керівником відділу організаційного та правового забезпечення.
5.9.   Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на кількох заступників прокурора області або здійснювався безпосередньо прокурором області, такий рапорт готується  відділом організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
5.10. Рішення нарад у заступників прокурора області, керівників структурних підрозділів знімаються з контролю на підставі рапортів тих працівників, на яких покладався контроль.
5.11. У разі неналежного виконання прийнятого нарадою рішення або окремих заходів контроль у цій частині продовжується в такому ж порядку.
5.12. Облік оперативних (апаратних) нарад, проведених прокурором області, здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення.  У разі організації проведення наради у прокурора області за його дорученням іншим структурним підрозділом для забезпечення її обліку інформується відділ організаційного та правового забезпечення з наданням відповідних документів.
У структурних підрозділах ведеться облік оперативних нарад, проведених заступниками прокурора області, а також керівництвом структурного підрозділу.
5.13. Організація та проведення оперативних нарад із питань прокурорсько-слідчої діяльності в окремих кримінальних провадженнях, а також контроль за їх виконанням здійснюються з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України.
5.14. Прокурором області, його заступниками відповідно до розподілу обов’язків із метою координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності проводяться спільні наради.
5.15. Порядок організації роботи з координації діяльності правоохоронних органів, взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії злочинності визначається положенням, затвердженим спільним наказом Генерального прокурора, керівників інших правоохоронних органів, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.
5.16. За організаційне забезпечення підготовки та проведення спільних нарад у прокурора області відповідає управління нагляду у кримінальному провадженні або залежно від винесених на обговорення питань – інші самостійні структурні підрозділи згідно з компетенцією.
Організаційне забезпечення підготовки і проведення таких нарад у заступників прокурора області здійснює самостійний структурний підрозділ за їх дорученням.
5.17. Відповідальний самостійний структурний підрозділ організовує участь у спільній нараді запрошених осіб; після проведення наради за необхідності доопрацьовує постанову (рішення) і передає її заступникам прокурора області відповідно до розподілу обов’язків для підпису головою та учасниками наради, після чого надсилає виконавцям.
5.18. У постановах (рішеннях) нарад повинні передбачатися конкретні та, як правило, спільні узгоджені заходи, строки і органи, на які покладається їх виконання.
5.19. Повно та всебічно виконанні постанови (рішення) нарад знімаються з контролю прокурором області на підставі обґрунтованого рапорту відповідного заступника прокурора області чи керівника самостійного структурного підрозділу завізованого керівником відділу організаційного та правового забезпечення, а нарад, проведених під головуванням заступників прокурора області, - цими заступниками на підставі рапорту керівників структурних підрозділів, на які покладався контроль не пізніше ніж у 30-ти денний термін з дати, встановленої  учасникам наради для інформування про виконання узгоджених заходів в цілому.
5.20. Облік спільних нарад, проведених прокурором області, його заступниками, покладається на відділ організаційного та правового забезпечення. Для належного ведення такого обліку самостійним структурним підрозділом, який організовував проведення спільної наради, у п’ятиденний строк із дня підписання до  відділу організаційного та правового забезпечення надаються копії  постанов  (рішень) нарад.
 
6.      Організація розгляду документів
6.1.   Приймання, реєстрація, розгляд та проходження документів, звернень і запитів, порядок доступу до публічної інформації у прокуратурі області здійснюється відповідно до вимог законодавства, організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури України, розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури, запитів на інформацію, а також цього Регламенту.
6.2.   Розгляд звернень та запитів народних депутатів України, звернень комітетів Верховної Ради України здійснюється згідно з вимогами законодавства та організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, які регулюють порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури.
6.3.   Заяви і повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та/або правопорушення, пов’язаного з корупцією, заяви та клопотання учасників кримінального провадження, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування вирішуються у прокуратурі області відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, Закону України «Про запобігання корупції», організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів Генеральної прокуратури України.
6.4.   Адвокатські запити розглядаються в порядку і строки, встановлені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кримінальним процесуальним законодавством, організаційно-розпорядчими документами з питань розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури.
6.5.   Усі звернення та депутатські запити, що надійшли до прокуратури області, підлягають попередньому розгляду. Після реєстрації у відділі документального забезпечення звернення та запити передаються до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів. Працівники цього підрозділу перевіряють правильність оформлення звернень та запитів, належність порушених у них питань до компетенції органів прокуратури.
6.6.   Звернення громадян, оформлені без додержання вимог                          статті 5 Закону України «Про звернення громадян», із відповідними роз’ясненнями відділом організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів повертаються заявникам.
6.7.   Звернення громадян із питань, які не належать до повноважень органів прокуратури, відділом організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів надсилаються за належністю до відповідного органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно цим підрозділом у встановлений законом строк повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.
6.8.   Звернення громадян, за результатами розгляду яких не приймалися рішення керівниками місцевих прокуратур і у яких не оскаржуються дії чи рішення працівників прокуратури області,  відділом організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів надсилаються для розгляду до місцевих прокуратур, якщо вирішення порушених у зверненнях питань належить до їх компетенції.
6.9.   За зверненнями, розгляд яких належить до компетенції прокуратури області, відділ організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів визначає структурний підрозділ, уповноважений на вирішення порушених питань, після чого повертає зазначені звернення до відділу документального забезпечення для подальшого спрямування.
6.10. У разі неправильного визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у зверненні питань, таке звернення на підставі рапорту виконавця, погодженого безпосереднім керівником, з обґрунтуванням прийнятого рішення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання, повертається до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів.
Депутатські звернення та запити у таких випадках на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції заступників прокурора області відповідно до розподілу обов’язків невідкладно передаються безпосередньо до структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у них питань. Копія рапорту одночасно направляється до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів.
6.11. Адвокатські запити у разі неправильного визначення виконавця на підставі рапорту керівника структурного підрозділу невідкладно передаються до підрозділу, до компетенції якого належить їх розгляд.
6.12. У спірних випадках відділом організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів звернення і запити передаються першому заступнику прокурора області  для встановлення порядку їх розгляду.
6.13. Засвідчені примірники законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів  відділом документального забезпечення передаються до відділу організаційного та правового забезпечення для реєстрації, обліку та зберігання.
Якщо в цих актах містяться конкретні доручення, пропозиції чи рекомендації прокуратурі області, про це відділом організаційного та правового забезпечення невідкладно надається інформація прокурору області, його заступникам відповідно до розподілу обов'язків.
До відділу організаційного та правового забезпечення для обліку і зберігання відділом документального забезпечення також передаються копії методичних рекомендацій, посібників (їх збірників), інформаційних листів, в тому числі про позитивний досвід роботи, які надійшли з Генеральної прокуратури України.
6.14. Проекти законів та інших нормативно-правових актів, які надходять від  Генеральної прокуратури України для опрацювання, передаються до відділу організаційного та правового забезпечення з метою підготовки доручень прокурора області, його заступників щодо порядку опрацювання цих документів.
Зауваження структурних підрозділів, підготовлені за результатами опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, візуються керівниками самостійних структурних підрозділів, заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків.
Пропозиції структурних підрозділів прокуратури області щодо змін до законодавства подаються до відділу організаційного та правового забезпечення з обґрунтуванням та редакцією запропонованих змін, візуються керівниками самостійних структурних підрозділів, заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов`язків.
6.15. Листи про участь у пленарних засіданнях, засіданнях комітетів Вінницької обласної Ради,  інших заходах, організованих обласною Радою, передаються до відділу організаційного та правового забезпечення для підготовки доручень прокурора області, його заступників щодо порядку опрацювання цих документів та участі у заходах.
6.16.  Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом прокуратури області, керівниками самостійних структурних підрозділів, як правило, у день їх надходження, але не пізніше наступного робочого дня. На них вчиняються резолюції, в яких визначаються виконавці, строки та чіткий порядок вирішення, проставляються дата і підпис. У разі направлення документа для виконання до місцевих  прокуратур та/або інших відомств за належністю резолюція на текстах законів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів інших державних органів, а також в інших необхідних випадках вчиняється на окремому аркуші. 
6.17. Прокурору області, його заступникам документи, звернення та запити подаються, як правило, через відділи документального забезпечення та організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів.
6.18. Прокурору області  або виконувачу його обов’язків подаються на розгляд:
-        документи і звернення, що надійшли від Президента України, Керівника Офісу Президента України, Голови Верховної Ради України та їх заступників, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України,  Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Генерального прокурора та його заступників, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників та Керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,  уповноважених Президента України, Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, голів Конституційного Суду України, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,  директорів Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Міністра внутрішніх справ України, Міністра оборони України, Міністра юстиції України, голів Служби безпеки України та Національної поліції України, керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних секретарів міністерств, бізнес-омбудсмена, керівників установ іноземних держав і міжнародних організацій (їх представництв), голів Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, Голови та членів Ради прокурорів України, Голови та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, голів обласної ради, облдержадміністрації, Вінницького міського голови, голів апеляційного, господарського судів, голів окружного, Сьомого апеляційного адміністративних судів,   керівників   ГУНП, ГУДФС, УСБУ України у Вінницькій області,  перших керівників інших обласних управлінь, відомств;
 -       запити народних депутатів України, звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів Вінницької обласної Ради;
-        звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни;
-    скарги громадян, подані на дії та рішення заступників прокурора області, керівників місцевих прокуратур, в тому числі подані до суду, документи з кадрових питань;
-        інші документи і звернення з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації.
6.19. Після вчинення резолюції документи, які надійшли від Президента України, Керівника Офісу Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, керівництва Генеральної прокуратури України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також ті, виконання яких прокурором області  взято на контроль, відділом документального забезпечення невідкладно передаються до  відділів організаційного та правового забезпечення, організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів для постановки на контроль, після чого надаються виконавцям.
6.20. Заступникам прокурора області  відповідно до розподілу обов’язків подаються на розгляд адресовані на їх ім'я або прокуратурі області документи та звернення керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, обласної ради, облдержадміністрації, обласних управлінь і відомств, органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій, оперативні зведення щодо стану злочинності, скарги на рішення керівників структурних підрозділів апарату, підпорядкованих працівників та інші важливі документи, а також звернення, які потребують вирішення у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України. 
6.21. Документи і звернення, передбачені пунктом 6.20 цього Регламенту, вирішення яких належить до компетенції кількох структурних підрозділів, підпорядкованих різним заступникам прокурора області, передаються на розгляд першому заступнику прокурора області (за винятком тих, що у встановленому порядку надаються для розгляду прокурору області), який визначає виконавців.
6.22. Керівникам самостійних структурних підрозділів прокуратури області згідно з компетенцією передаються на розгляд повторні звернення, звернення з приводу рішень, прийнятих підлеглими працівниками, керівниками місцевих прокуратур, звернення, які потребують вирішення у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, а також надання роз’яснень щодо повноважень органів прокуратури та вимог законодавства. Цим керівникам також в межах компетенції надаються для опрацювання рішення спільних нарад, що надійшли з місцевих прокуратур.  
6.23. До відділу організаційного та правового забезпечення  передаються для вивчення копії наказів про розподіл обов’язків між працівниками місцевих прокуратур,  доповідні записки про виконання рішень нарад у  прокурора області. У разі необхідності цим підрозділом готуються проекти доручень керівництва прокуратури області про порядок та строки опрацювання вказаних документів, з ними ознайомлюються структурні підрозділи апарату прокуратури області.
За наявності зауважень відділом організаційного та правового забезпечення разом з іншими структурними підрозділами готуються листи щодо усунення виявлених недоліків.
До відділу організаційного та правового забезпечення також невідкладно передаються:
  • положення про структурні підрозділи прокуратури області, розподіли обов'язків між їх працівниками;
  • копії наказів Генерального прокурора з основної діяльності, рішень нарад Генеральної прокуратури України, постанов координаційних, оперативних нарад, проведених керівниками Генеральної прокуратури, а також копії інформаційних листів про позитивний досвід роботи, методичних рекомендацій (посібників), завдань і доручень з індексом "ОКВ",  що надійшли з Генеральної прокуратури України.
6.24. Надходження документів та звернень від керівництва прокуратури області до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів, а звернень і запитів народних депутатів України –  забезпечується невідкладно.
6.25. Якщо у резолюції визначено кількох виконавців, доведення її змісту, своєчасне та якісне виконання, продовження строків, підготовка відповіді, підпис у керівництва прокуратури області покладається на першого виконавця.
6.26. Документи, звернення, депутатські запити  розглядаються у строки, визначені законодавством та організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України. Документи, у яких не вказано строк виконання, або ті, строк виконання яких безпосередньо не визначено законодавством, виконуються упродовж 30 календарних днів із моменту їх реєстрації у прокуратурі області.
Якщо з поважних причин рішення не може бути прийнято у визначений строк, керівником самостійного структурного підрозділу, який є виконавцем (першим виконавцем), візується та подається керівництву прокуратури області рапорт про продовження строку виконання, готується попередня відповідь.
Частини до відповіді надаються виконавцями першому виконавцю не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення визначеного у резолюції строку або строку надання відповіді, а у випадках стислих термінів виконання – невідкладно або у строк, визначений першим виконавцем.
6.27. У разі несвоєчасного надання частини до документа із контрольним строком виконання одним із визначених у резолюції виконавців на нього покладається обов’язок продовження строку розгляду, а за рішенням керівництва прокуратури області – підготовка, візування та подання на підпис загальної інформації чи відповіді заявнику.
6.28. У разі тимчасової відсутності працівника прокуратури області службові документи, звернення і запити, провадження за якими не закінчено, а при звільненні чи переведенні до іншого структурного підрозділу або органу прокуратури усі наявні документи, звернення і запити передаються для виконання іншим працівникам у порядку, визначеному організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.
6.29. Документи з одного самостійного структурного підрозділу до іншого передаються за згодою їх керівників за рапортом працівника, якому доручено виконання, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, а в разі незгоди – за письмовим дорученням прокурора області, його заступників відповідно до розподілу обов’язків.
6.30. Передача документів, щодо яких контроль встановлено прокурором області, його заступниками, здійснюється лише за їх погодженням.
6.31. Усі документи, що подаються на підпис керівництву прокуратури області, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів, іншими працівниками, визначеними керівництвом прокуратури області, а прокурору області  – також заступниками прокурора області відповідно до розподілу обов’язків (крім самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо прокурору області).
6.32. Документи прокуратури області  у яких містяться пропозиції щодо змін до законодавства, попередньо погоджуються відділом організаційного та правового забезпечення, а в разі наведення статистичних даних – також  відділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи. 
6.33. Доповідні записки та проекти відповідей на звернення, за якими контроль установлено прокурором області, перед підписом надаються для опрацювання до відділів організаційного та правового забезпечення та організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів.
6.34. Документи, що потребують особистої доповіді, подаються на підпис прокурору області його заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, а також,  в окремих випадках тими працівниками, яким прокурором області  надавалися конкретні доручення.
6.35. Завдання, доручення, листи та інші документи, адресовані місцевим прокурорам із встановленням контролю, надсилаються за підписом прокурора області або його заступників з урахуванням вимог п. 4.2. цього Регламенту.
6.36. Заступниками прокурора   області відповідно до їх компетенції підписуються документи, інформації про розгляд та відповіді на звернення, визначені у пункті 6.20. цього Регламенту.
6.37. Керівниками структурних підрозділів (в тому числі самостійних) підписуються:
-     листи про недоліки з окремих напрямів діяльності, що надсилаються конкретним керівникам місцевих прокуратур;
-     супровідні листи до документів, підписаних керівництвом прокуратури області;
-    листи та інші документи, адресовані керівникам місцевих прокуратур без встановлення контролю, а також про надання інформації щодо стану розгляду судами конкретних цивільних, господарських, адміністративних справ, стану досудового розслідування, процесуального керівництва, судового розгляду у конкретних кримінальних провадженнях, виконання рішень за позовами, які перебувають на контролі Генеральної прокуратури України та/або прокуратури області;
-     листи про надіслання з місцевих прокуратур до прокуратури області для вивчення матеріалів конкретних кримінальних проваджень та наглядових проваджень за зверненнями;
- листи та інші документи, адресовані підприємству, установі, організації без зазначення посадової особи адресата;
- відповіді на задоволені звернення громадян, про роз'яснення їм вимог чинного законодавства.
Керівником відділу роботи з кадрами також підписуються листи про витребування особових справ державних службовців  та інших працівників місцевих прокуратур.
Керівником відділу організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів також підписуються листи про направлення належним розпорядникам запитів на публічну інформацію, відповіді за результатами розгляду таких запитів.
6.38. Прокурори відділів підписують:
-     процесуальні документи, винесені у процесі виконання повноважень, передбачених статтею 36 Кримінального процесуального кодексу України та  відповіді на звернення у випадках, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, письмові вказівки передбачені ст. 26 Закону України "Про прокуратуру";
-     за письмовим дорученням керівника підрозділу – відповіді на задоволені звернення громадян, про надання їм роз’яснень, , а також листи щодо направлення конкретних звернень до місцевих прокуратур та інших органів за належністю без зазначення посадової особи – адресата і встановлення контролю за їх розглядом.
6.39. Накази, завдання, доручення, листи та інші обов’язкові до виконання документи за підписом керівництва прокуратури області у разі необхідності негайного направлення до  місцевих прокуратур передаються факсимільним зв’язком із центрального факсу або електронною поштою зі спеціально визначеної електронної адреси через відділ документального забезпечення. У такому ж порядку можуть передаватися відповіді за результатами розгляду електронних звернень громадян, запитів на інформацію.
6.40. Надсилання факсимільним зв’язком або електронною поштою термінових документів, які підлягають реєстрації у відділі організаційного та правового забезпечення, безпосередньо структурними підрозділами забороняється.
6.41.  Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв’язком або електронною поштою, підлягають обов’язковій реєстрації. Оригінали переданих факсимільним зв’язком або електронною поштою документів надсилаються адресату в порядку, встановленому організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.
6.42. Матеріали кримінальних проваджень надсилаються місцевими прокуратурами та іншими правоохоронними органами до прокуратури області на підставі листів за підписом прокурора області, його заступників відповідно до розподілу обов’язків та з дотриманням вимог КПК України.
6.43. Передача матеріалів кримінальних проваджень, інформації про стан досудового розслідування та процесуального керівництва у них до структурних підрозділів, на які безпосередньо не покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, здійснюється за обґрунтованим рапортом на ім'я заступника прокурора області, який відповідає за організацію роботи підрозділу, до компетенції якого належать ці питання, з додержанням вимог КПК України.
6.44. Матеріали кримінальних проваджень, які надійшли у зв’язку із реалізацією прокурором повноважень, передбачених КПК України, реєструються у відповідних книгах обліку, передбачених організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.
6.45. У разі доставки матеріалів кримінальних проваджень кур’єром передача їх із рук у руки без відповідної реєстрації та обліку забороняється.
6.46. Повернення матеріалів кримінальних проваджень місцевим прокуратурам та іншим правоохоронним органам здійснюється з обов’язковим додержанням зазначеного порядку обліку.
6.47. Кримінальні провадження, у яких проводиться досудове розслідування та особі повідомлено про підозру, можуть перебувати на вивченні не більше 10 календарних днів з дня надходження у підрозділ, до компетенції якого належить безпосереднє вивчення кримінальних проваджень, за винятком випадків, коли кримінальним процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень, а кримінальні провадження, у яких особам не повідомлено про підозру, – не більше 15 календарних днів.
За умови значного обсягу матеріалів у цих провадженнях строк їх вивчення може бути продовжено заступником прокурора області, до компетенції якого належить організація нагляду за додержанням законів при їх провадженні, але не більше ніж 25 календарних днів.
6.48. Строк перебування на вивченні закритих кримінальних проваджень або тих, досудове розслідування у яких зупинено, не може перевищувати                     30 календарних днів.
6.49. Матеріали кримінальних проваджень, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків або наслідком яких є відновлення досудового розслідування, повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.
6.50. Контроль за виконанням прийнятих рішень та наданих вказівок у кримінальних провадженнях до їх повного виконання забезпечується  керівниками відповідних структурних підрозділів та прокурорами, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у порядку, визначеному КПК України.
6.51. Керівниками самостійних структурних підрозділів до першого числа кожного місяця заступникам прокурора області відповідно до розподілу обов’язків подаються списки витребуваних матеріалів кримінальних проваджень із метою забезпечення контролю за додержанням порядку їх витребування та строків вивчення.
6.52. Матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими прокуратури області, та наглядові провадження за ними для перевірок чи вивчення надаються тільки з письмового дозволу прокурора області, його заступників відповідно до розподілу обов’язків та з додержанням вимог КПК України.
6.53. За необхідності здійснення подальшого контролю наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні злочини, які взято на контроль керівництвом Генеральної прокуратури України та прокуратури області, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через відділ документального забезпечення, за рапортом, погодженим керівником самостійного структурного підрозділу, який розглядається невідкладно.
6.54. Наглядове провадження, заведене прокурором прокуратури з міжнародно –правових доручень за матеріалами кримінального провадження стосовно особи, виданої в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданої особи, за рапортом зазначеного прокурора прокуратури, погодженого заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків, передається до відповідного структурного підрозділу прокуратури області для забезпечення прийняття законного процесуального рішення у такому кримінальному провадженні.
6.55. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву прокуратури області або зняття з контролю, у встановлений строк та з додержанням вимог законодавства надаються до відділів організаційного та правового забезпечення, організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів,  документального забезпечення, роботи з кадрами, прокурору відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України (з місцем дислокації у прокуратурі Вінницької області), а також працівникам, які проводять службові розслідування згідно з вимогами організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України. Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.
7.       Організація контролю виконання                               
7.1.   З метою забезпечення своєчасності і повноти виконання організаційних заходів та розгляду документів у прокуратурі області встановлюється контроль виконання. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до відома виконавців, обов’язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.  
7.2.   Про встановлення контролю виконання обов’язково зазначається у планах роботи, протоколах нарад у керівництва прокуратури  області і керівників структурних підрозділів. Контроль за виконанням завдань, доручень та організаційно-розпорядчих документів прокуратури області встановлюється  прокурором області.
7.3.   Заступниками прокурора області встановлюється контроль за виконанням завдань і доручень, інших передбачених пунктом 4.3 Регламенту документів, надісланих за їх підписом керівникам місцевих прокуратур.
7.4.   Заступниками прокурора області, керівниками самостійних структурних підрозділів може також встановлюватися контроль за виконанням документів та звернень, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до пунктів 6.20 та 6.22 Регламенту. У цьому випадку ними самостійно визначається порядок здійснення контролю.
7.5.   Контроль за станом організації та здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях і підтримання у них обвинувачення встановлюється прокурором області, його заступниками згідно з компетенцією. Питання про припинення контролю за матеріалами кримінальних проваджень вирішується цими ж особами.
7.6.   Відділом організаційного та правового забезпечення  здійснюється загальний контроль за виконанням документів, взятих на контроль прокурором області, а також заходів, визначених планом роботи прокуратури області, рішеннями нарад у прокурора області.
7.7.   Контроль за своєчасністю, якістю та повнотою розгляду і вирішення звернень і запитів у структурних підрозділах прокуратури області здійснюється їх керівниками.
Забезпечення загального контролю за дотриманням порядку і строків вирішення звернень і запитів народних депутатів України, звернень з особистого прийому керівництва прокуратури області покладається на відділ організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів.
7.8. Відділ документального забезпечення здійснює контроль за станом діловодства у структурних підрозділах прокуратури області та місцевих прокуратур відповідно до організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури.
7.9.   Усі документи, взяті на контроль прокурором області, беруться на облік відділом організаційного та правового забезпечення, після чого через відділ документального забезпечення невідкладно передаються виконавцям.
7.10. Документи, за виконанням яких встановлено контроль, беруться також на облік у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу.
7.11. Якщо у взятих на контроль документах не встановлено строку їх виконання, вони розглядаються у визначені законодавством строки, але не більше 30 календарних днів із моменту реєстрації.
7.12. Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву прокуратури  області, вжито необхідних заходів реагування, надіслано відповідь. У день виконання або не пізніше наступного робочого дня копії матеріалів, які засвідчують виконання документа, передаються до відділу організаційного та правового забезпечення для зняття з контролю, про що цим підрозділом робиться відмітка на примірнику документа.
7.13. Прокурором області встановлюється особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Особливий контроль може встановлюватися прокурором області і в інших випадках.
Документи, за виконанням яких встановлено особливий контроль, обліковуються відділом організаційного та правового забезпечення окремо.
7.14. Відповідальність за організацію, своєчасність і повноту розгляду документів, узятих на особливий контроль, покладається безпосередньо на заступників прокурора області в межах компетенції.
7.15. Про виконання документів, узятих на особливий контроль, заступники прокурора області доповідають прокурору області  не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення встановленого строку їх розгляду. За результатами доповіді прокурор області приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.
7.16. У разі продовження Офісом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Апаратом Верховної Ради України, та Апаратом Ради національної безпеки і оборони України контролю за виконанням одночасно продовжується контроль виконання в прокуратурі області. У цьому випадку додаткові інформації надсилаються до зазначених органів у визначені ними строки. Якщо цими органами додаткові строки не вказані, то вони визначаються відділом організаційного та правового забезпечення за погодженням зі структурними підрозділами, до прийняття остаточного рішення.
7.17. Після виконання вказаних документів в повному обсязі у листі, адресованому керівнику, що  його давав, вноситься пропозиція про зняття цього доручення з контролю.
Відділом організаційного та правового забезпечення такі доручення знімаються з контролю лише у разі надходження відповідного листа від зазначених органів.
7.18. Відділом організаційного та правового забезпечення щотижнево керівництву прокуратури області надається інформація про стан виконання документів, узятих прокурором області на особливий контроль та контроль.
7.19.  Матеріали розгляду депутатських звернень і запитів, звернень з особистого прийому керівництва прокуратури області у день виконання або не пізніше наступного робочого дня передаються до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень і запитів для зняття з контролю або його продовження, про що робиться запис на примірнику  відповіді.
Цей підрозділ щомісяця інформує відповідних керівників самостійних структурних підрозділів прокуратури області про суттєві порушення порядку та строків розгляду і вирішення зазначених звернень, а в разі виявлення систематичності таких порушень – прокурора області, його заступників відповідно до розподілу обов’язків.
 
8.      Організація виїздів та викликів працівників місцевих прокуратур
8.1.    Виїзди до місцевих прокуратур для перевірок стану організації роботи проводяться відповідно до планів роботи прокуратури області, рішень нарад у прокурора області або за його рішенням (дорученням) з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі.
8.2.    Практична допомога керівникам місцевих прокуратур надається відповідно до планів роботи прокуратури області, рішень нарад у прокурора області або за його дорученням, як правило, з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі, зокрема нетривалого часу перебування на посаді, недостатнього практичного досвіду роботи керівника прокуратури чи відповідного структурного підрозділу, а також за ініціативою керівників прокуратур, які її потребують.
8.3.    Перевірки стану організації роботи у місцевих прокуратурах на окремих напрямах плануються і проводяться у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки або якщо застосовані раніше заходи не сприяли досягненню реальних результатів.
8.4.    Позапланові виїзди з метою проведення перевірок у місцевих прокуратурах чи на об'єктах, що їм піднаглядні, здійснюються тільки за рішенням (дорученням) прокурора області або за рапортом заступників                  прокурора області, який погоджено  прокурором області.
Копія такого рапорту після погодження невідкладно передається до відділу організаційного та правового забезпечення, який веде облік виїздів працівників прокуратури області до місцевих прокуратур.
8.5.    За наявності на доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах резолюції прокурора області про проведення такої перевірки виїзд у відрядження здійснюється на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, завізованого у відділі організаційного та правового забезпечення і погодженого  відповідним заступником прокурора області.
8.6.   Перевірки стану організації роботи місцевих прокуратур із кількох напрямів, а також надання практичної допомоги їх керівникам проводяться відповідними структурними підрозділами, як правило, одночасно.
8.7.   Виїзди для перевірок за зверненнями громадян, зверненнями та запитами народних депутатів України, повідомленнями у засобах масової інформації про порушення законів, з метою вивчення матеріалів кримінальних проваджень  здійснюються за рішенням прокурора області, його заступника відповідно до розподілу обов’язків на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.
8.8.   У такому ж порядку здійснюються виїзди для проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, підтримання обвинувачення в судах, участі у розгляді справ у порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, у навчально-методичних заходах.
8.9.   При організації перевірки у місцевій прокуратурі стану організації роботи на основних напрямах прокурором області визначається керівник відповідної групи. За рішенням керівника групи до проведення такої перевірки можуть залучатися працівники місцевих прокуратур.
8.10. Організація виїздів у відрядження працівників самостійних структурних підрозділів покладається на їх керівників, керівників груп, заступників прокурора області, які відповідають за якість виїздів, належну і своєчасну підготовку документів за їх результатами.
8.11. Виїзд для перевірки, надання практичної допомоги за участі працівників кількох самостійних підрозділів здійснюється за наказом прокурора області, проект якого готується відділом організаційного та правового забезпечення за пропозиціями керівників самостійних структурних підрозділів.
8.12. Виїзд працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу здійснюється на підставі рапорту його керівника за погодженням прокурора області, його заступників відповідно до розподілу обов’язків. Рапорти про виїзди для проведення перевірок або надання практичної допомоги попередньо візуються у відділі організаційного та правового забезпечення.
Після підписання оригінали таких рапортів невідкладно передаються до відділу фінансування та бухгалтерського обліку, а копії – до відділу організаційного та правового забезпечення  для обліку виїздів.
8.13. Залучення до проведення перевірок працівників місцевих прокуратур здійснюється на підставі листа заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків або заступника, який керує виїздом, адресованого керівнику місцевої прокуратури.
8.14. До початку виїзду для проведення перевірки, надання практичної допомоги складається план. План перевірки стану організації роботи на кількох напрямах затверджується керівником групи, в інших випадках – відповідним заступником прокурора області чи керівником самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо  прокурору області.
8.15.  Необхідність складання планів проведення виїздів, передбачених пунктами 8.7, 8.8 Регламенту, визначається у кожному конкретному випадку прокурором області, його заступником відповідно до розподілу обов’язків.
8.16.  Інструктаж працівників, які відряджаються, здійснюється керівником групи, а в разі виїзду працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу – його керівниками.
8.17. Результати перевірок, надання практичної допомоги відображаються у доповідних записках, а виїздів, передбачених пунктами 8.7, 8.8 Регламенту, – у довідках. У цих документах у стислій формі викладається об’єктивна оцінка стану справ на місцях; окреслюються наявні тенденції; вказуються позитивні результати роботи, виявлені порушення, їх причини, роль та вплив керівників структурних підрозділів і прокуратур; зазначається, яку практичну допомогу реально надано; наводяться конкретні висновки та пропозиції. До них можуть долучатися статистичні дані та інші необхідні матеріали.
8.18. За наслідками спільного виїзду працівників кількох самостійних  структурних підрозділів для проведення перевірки чи надання практичної допомоги складаються окремі доповідні записки. 
8.19. За результатами перевірки стану організації роботи у місцевій прокуратурі на основних напрямах, а також при здійсненні інших виїздів, об’єднаних спільною метою, на підставі довідок за окремими напрямами керівником групи чи його заступником складається зведена доповідна записка, яка підписується керівником та членами групи.
8.20. Про проведення та результати перевірки на об'єктах, що піднаглядні місцевим прокуратурам, працівник апарату обов’язково інформує керівника відповідної прокуратури.
8.21. З доповідною запискою (довідкою) за результатами перевірки, надання практичної допомоги під підпис ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається її примірник.
При відмові керівника прокуратури від підпису доповідної записки (довідки) працівник (працівники), яким (якими) здійснюється виїзд, зазначає про це у відповідному документі та невідкладно доповідає (доповідають) керівництву  прокуратури області.
У разі незгоди керівника прокуратури з викладеними фактами чи висновками та надання письмових заперечень вони долучаються до доповідної записки (довідки). 
8.22. Результати виїзду, як правило, розглядаються (обговорюються) на місці. За матеріалами щодо результатів виїзду, у тому числі наданими запереченнями, упродовж п’яти робочих днів здійснюється доповідь керівництву прокуратури області для прийняття остаточного рішення щодо їх реалізації.
Прокурору області доповідаються результати виїздів, проведених під керівництвом його заступників.
Наслідки інших виїздів керівниками самостійних структурних підрозділів доповідаються заступникам прокурора області відповідно до розподілу обов’язків. За результатами доповіді прокурор області, його заступники приймають рішення щодо реалізації результатів виїздів.
Упродовж трьох робочих днів після доповіді копії доповідних записок, а також інші матеріали щодо реалізації виїздів (протокол оперативної наради у керівника прокуратури, внесені документи реагування) передаються до  відділу організаційного та правового забезпечення.
8.23. Перевірки стану організації роботи у структурних підрозділах прокуратури області проводяться за наказом прокурора області з додержанням вимог, передбачених пунктами 8.14, 8.16, 8.17, 8.19, 8.21 цього Регламенту.
8.24. Виїзди працівників прокуратури області у закордонні службові відрядження здійснюються згідно з організаційно-розпорядчим документом Генеральної прокуратури України з питань організаційно-протокольного забезпечення заходів міжнародного співробітництва в органах прокуратури.
8.25. Працівники  органів прокуратури області, яким надано допуск і доступ до державної таємниці, письмово повідомляють режимно-секретні органи  та керівника прокуратури про виїзд у службове відрядження  або у приватних справах  за кордон із зазначенням мети відрядження.
Упродовж трьох робочих днів після повернення із-за кордону  вони з’являються до режимно-секретних органів для проведення співбесіди.
Керівники місцевих прокуратур перед, та після виїзду за кордон повідомляють про це прокурора області, а також режимно-секретний місцевої прокуратури.
Інструктаж таких працівників перед виїздом за кордон та співбесіди після повернення проводяться керівниками режимно-секретних органів прокуратури області.
8.26. Заступники прокурора області здійснюють виклик до прокуратури області керівників місцевих прокуратур виключно з дозволу прокурора області, а їх перших заступників, заступників чи начальників відділів – лише за закріпленими напрямами діяльності та закріпленими прокуратурами.
8.27. Керівники самостійних структурних підрозділів апарату виклик до прокуратури області прокурорів місцевих прокуратур здійснюють з дозволу заступників прокурора області згідно з розподілом обов’язків та на підставі листа за їх підписом.
          Копію такого листа невідкладно надавати до відділу фінансування та бухгалтерського обліку для оформлення наказів про відрядження працівників.
          У разі виклику до прокуратури області керівника місцевої прокуратури копію такого виклику крім відділу фінансування та бухгалтерського обліку надавати до відділу роботи з кадрами для оформлення наказів про закріплення виконання обов’язків.
         8.28.  При виклику до прокуратури області першого заступника, заступника керівника місцевої прокуратури, начальника відділу місцевої прокуратури заяву про дозвіл на відрядження надавати до відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури області для оформлення наказу про відрядження.
         8.29.  Контроль за оформленням, у разі необхідності, наказу про покладання обов’язків при виклику працівників місцевої прокуратури до прокуратури області, покладається на керівника місцевої прокуратури або особи, що виконує його обов’язки.
8.30.    В листах та наказах про виклик працівників місцевих прокуратур до прокуратури області обов’язково зазначати підстави, строк і мету відрядження.
         Керівникам місцевих прокуратур виїзди  за межі районів, що підпадають під територіальну юрисдикцію місцевої прокуратури, у тому числі до прокуратури області у робочі дні в обов’язковому порядку  узгоджувати з прокурором області або виконувачем його обов’язків.
         У разі виїзду за межі відповідних районів у вихідні та святкові дні - інформувати  відділ приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області, забезпечити постійне перебування  на зв’язку.
 
9.      Робота з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистики. Забезпечення статистичною інформацією
9.1.   Керівники самостійних структурних підрозділів у межах компетенції:  
          -        забезпечують контроль за своєчасним, повним і достовірним внесенням до інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» відомостей про прокурорську діяльність та її результати; об’єктивним відображенням у Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень; надходженням інформації про судове рішення щодо особи у кримінальному провадженні;
         -         організовують перевірки об’єктивності показників звітності про роботу місцевих прокуратур, їх відповідності даним інформаційних систем.  
9.2.   Відділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи в порядку контролю здійснюються перевірки стану первинного обліку, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційної системи щодо обліку роботи прокурора, звітності у структурних підрозділах.
9.3.   Цим підрозділом періодично формуються аналітично-статистичні збірники про стан та структуру кримінальних правопорушень по області, результати прокурорської роботи, примірники яких надаються керівництву прокуратури області, керівникам самостійних структурних підрозділів, а керівникам інших структурних підрозділів – відповідна статистична інформація, що стосується діяльності на певному напрямі.
9.4.   При здійсненні виїздів до місцевих прокуратур, підготовці до проведення нарад у керівництва прокуратури області та в інших необхідних випадках відділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи готуються відповідні статистичні дані в порівнянні із загальнообласними та загальнодержавними.
9.5.   Звітність про стан протидії злочинності та прокурорсько-слідчої діяльності, щомісячно оприлюднюється на офіційному веб-сайті прокуратури області.
10.    Робота щодо методичного забезпечення прокурорської діяльності
10.1.  Відділу організаційного та правового забезпечення забезпечувати належне впровадження методичних документів у практичну діяльність із метою підвищення її якості та ефективності.
10.2.  У разі наявності обґрунтованих підстав для розробки методичних документів загального характеру, з метою   однакового застосування у практичній діяльності норм законодавства України, формування єдиної практики з певної тематики чи окремих проблемних питань прокурорської діяльності структурні підрозділи прокуратури області вносять відповідні пропозиції галузевим структурним підрозділам Генеральної прокуратури України за погодженням із відділом організаційного та правового забезпечення.
10.2.  Розроблення проектів   документів методичного спрямування для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності забезпечується структурними підрозділами прокуратури області з подальшим направленням таких документів до відповідних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України для опрацювання та вирішення питання про винесення документу на розгляд науково-методичної ради.
10.3. Контроль за використанням та впровадженням у практичну діяльність документів методичного спрямування здійснюється самостійними структурними підрозділами прокуратури області згідно з компетенцією.
 
 
 
Відділ організаційного та правового
забезпечення прокуратури області

кількість переглядів: 6720